Yayınlanmış Tüm Bildiriler

Bilim Tarihi

 • Betül Kızılcık, Bilim Tarihi Yazıcılığı ve Tarihin Dışında Kalanlar, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Bekir Hakan, Sunguroğlu El Cezeri’nin Makinalarındaki Hayvan Betimlemelerinin Türk, İslam ve Anadolu Kültüründeki Sembolik Yorumları, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mustafa Çırpan, Erken Modern Tıbbının Aydınlanma Çağı ve Ötesine Etkileri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

Edebiyat

 • Ömer Solak, Edebî Metinleri Eleştirel Bir Dikkatle Okumak: Eleştirel Edebî Okuryazarlık, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hüseyin Kıyak, Osmanlı’dan Günümüze Bursa’da Musiki, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Mehmet Erdem Temür, Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Diriliş Felsefesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ersoy Akbaş, Üsküdarlı Fodlacızâde Ahmed Rasim ve Manzum Nesâyih-i Şer‘iyye ve Mev‘ize Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Evşen Çerkeşli, Tezer Özlü’nün Romanlarını Kadın, Beden ve Kimlik Bağlamında Okumak, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatih Kıran, Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eş‘âr’da Mesîhî’nin Divanında Bulunmayan Bazı Şiirleri Üzerine İnceleme, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Gürkan Yavaş, Eleştiri ile İdeal Arasında: Halide Edip’in Sinekli Bakkal Romanında ‘Din Adamı’ Kavramı Etrafında Bir Tartışma, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hazal Bozyer, Orhan Pamuk’un “İstanbul” Adlı Eserinden Atıf Yılmaz’ın “Ah Güzel İstanbul” Filmine Disiplinlerarası Bir Yolculuk: Bir Şehrin Melankolik Dünyasının Metinlere Yansıması, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • İsmail Alper Kumsar, S. Beckett ve Şehrazat’ın Evliliğinden Doğan Romancı ve Bir Şiir-Roman: Gölgesizler, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Serhat Demirel, Ziya Osman Saba’nın Şiirinde Ev, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatemeh Zangeneh, Mevlana Şiirlerinde Aşk, Ney ve Gül İncelemesiyle Sembolizm, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Erdem Dönmez, Süleymaniye Kürsüsünde’n Muhalefet, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Samet Azap, Metinlerarasılık: Roland Barthes Kuramının At Metaforu Etrafında Uygulanması, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nesrin Aydın Satar, Hayal mi Hakikat mi? Beşir Fuad, Halit Ziya ve Ahmet Mithat Eserleri Bağlamında Tanzimat Dönemi Edebiyatında Realizm ve Romantizm Üzerine Tartışmalar, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Hasan Turgut, Filiz Erdoğan Tuğran, Gülten Arslantürk, Cemil Meriç, Kemal Tahir ve Oğuz Atay Üzerinden Türk Modernleşmesine Eleştirel Bir Bakış, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Taner Tunç, Kiralık Konak’ın Prototipi: “Masum Katiller”, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ceren Demirok, Siyah Kalem Minyatürlerinde Üslubun Öznelliği ve Gösterge Bilimsel Analizi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Samiha Khelifa, Cezayir’in İşgal Döneminde Edebiyat, Estetik ve Tarih, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Batoul Maryam Gharakhany, Geçmişten Günümüze Farsça ve Türkçe Arasındaki Etkileşimler, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Sema Bal, Şâhî (Mes’ud Mîrzâ) ve Çağatayca Divanının Dil Özelliklerine Dair, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nuriye Kayar, Cahit Zarifoğlu’nun Poetikasında Türk İslam Edebiyatı Geleneğinin Devamı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Sevâl Günbal, Feridü’d-dîn Attâr Nişâburî’nin “Mantıku’t-Tayr” Adlı Eserinde Seyr-ü Sülûk Kavramı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Oğuz Yılmaz, Hamdi Efendi’nin “Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi” Adlı Eseri (İnceleme-Metin), III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Asiye Çığrı Yıldırım, Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” Romanında Pastiş Unsuru, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Kübra Çelebi, Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın Romanında Sosyalizm ve Gelenek Arasında Sıkışmış Bir Kadın: ‘Nermin’, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Nesrin Aydın Satar, İslâm ve Edebiyat: Kavramsal Tartışmalar Bağlamında Yeni Bir Çerçeve Denemesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Selma İnalkaç, Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” Adlı Hikâyesini Yapısalcı Bir Yaklaşımla Anlamlandırma Denemesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Cevat Sucu, İmparatorluk, Şair ve Şehir: 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Şehrengizler, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Humeyra Mermer, Muhammed Vefâ Efendi ve Bir Na‘tı Üzerine Şerh Denemesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Oğuz Yılmaz, Türk İslam Edebiyatı’nda Manzûm Tecvîdler, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Zehra Öztürk, Necâtî Bey Divanı’nda “Şiir” ve “Şair”in Vasıfları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Bilge İlhan, Âşık Ruhsatî’nin Şiirlerinde Kur‘ân’ın Yansımaları: Âyet İktibasları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ömer Pehlivan, Ömer Avcı, Nakkaşların Güzünden Hüsrev ü Şîrîn, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Nesibe Kablander, Tezkiretü’l-Evliyâ’yı Türkçeye Tercüme Ettiği İddia Edilen Bazı İsimlere Dair Eleştirel Bir inceleme, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ahmet Can, Baha Zafer, Doğu’nun Yunan Medeniyeti ve Homeros’un Eserleri Üzerindeki Etkisi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Rıdvan Değirmenci, Modernleşme ve Hukuk: Savigny ve Namık Kemal’in Hukuka Dair Düşünceleri Çerçevesinde, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Özge Önenerk, Zafer Gazetesi’nde Yer Alan Tefrika Romanlar ve Kimlik İnşası: Batılılaşma, Antikomünizm, Antifaşizm, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Yasemin Ulutürk, Postmodernizmde “Yeni Tarihselcilik” Tezahürü: Pinhan, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ahmet Kavak, Sherlock Holmes Romanlarında Geçen Bazı Akıl Yürütmelerin Modern Mantık Açısından Denetlenmesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Muhammed Lütfü Avcı, Hüseyin Baykara’nın Şiir Dilindeki Türkçe Yönelimler, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • İbrahim Biricik, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde İmge ve Görüngüleri, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Sevda Çetin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban Adlı Eseri İle Abdulhamîd B. Haddûka’nın Yarın Yeni Bir Gün Adlı Eserlerinde Köy, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ferhat Çiftçi, Necip Fazıl’ın Siyah Pelerinli Adam Oyununda İmtihan Olgusu, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Fikri Kula, Hareketten Tefekküre Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İdeal(ize) Gençliğe Telkin ve Tavsiyeler, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Asena Eylül Küçükal, Selma Rıza Feraceli’nin Uhuvvet Romanında Toplumsal Hayatın Kadın Üzerindeki Baskısı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Kamil Parın, Estetik Değer Bağlamında Cemil Sena Ongun’un Makalelerinde “Güzel” Olgusu, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ufuk Sarıtaş, Aganta Burina Burinata ve Denizin Kanı Romanlarında Denizin Çağrısı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Yusuf Can Tıraş, Fehîm-i Kadîm Divânı’nın Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ezgi Demirci, Değerler Eğitimi Açısından Bestami Yazgan’a Ait “Çıtı Pıt Kutu Kutu Şiirler” Adli Eserin İncelenmesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Emine Kalender, Fikirlerinin Aksine Halk Belleğindeki Birgivî Mehmet Efendi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Halil Kurt, Şeyh Mehmed Sırrî Efendi ve Beyan-ı Furu-ı Esma Adlı Risalesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Naile Direk, Turgut Uyar Şiirinde Şiirsel Mekân, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Saliha Tunç, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hep O Şarkı Romanında Anlatıcı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Seda Aydın, Şârihi Belirsiz Bir Şerh: Şerh-i Dîvânçe-i Ferişte, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Uğur Tokçesi, Vîs ile Râmîn Mesnevisi ile Tristan ve İsolde Adlı Kelt Kökenli Hikâyenin Mukayeseli İncelemesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Gülbahar Akçakale, Değerler Eğitimi Açısından Bestami Yazgan’a Ait “Çıtı Pıt Kutu Kutu Şiirler” Adli Eserin İncelenmesi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Bahar Yılmaz, Emrî Divanı’nda Hüsn-i Ta’lil Malzemesi Olarak Deyimler, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Muhammed Lütfü Avcı, Aynı Redifli Gazelleri Karşılaştırmada Yapısalcı Şerh Yöntemi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Özge Özhan, Ferzan Gürel’in Öykülerine Tematik Bir Yaklaşım, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Derya Güllük, Küreselleşen Modernleşme: Batı Dışı Modernlik Bağlamında Türk ve Rus Modernleşmesi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Semra Özen, 20. Asrın Başlarında Edebi Dergilere Bir Örnek: Gün Doğuşu Dergisi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hiranur Aslan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste Romanında Karakter İnşa Aracı Olarak “Mekân”, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Bahar Durukan, Kutadgu Bilig’de Tabiat İsimleri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Abdullah Turut, Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Mehmet Âkif Ersoy’un Edebi ve Şahsî Portresi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Serhat Hamişoğlu, Peyami Safa’nın İstanbul Hikâyeleri Adlı Eserinde Kadın, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Siraç Ay, Hasan Ali Toptaş’ın “Şarap Lekesi” Öyküsünün Zamansal Analizi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ali Okumuş, Sovyetler Birliği Yıllarında Azerbaycan Çağdaş Halk Hikâyelerinde Dinî Temaları Yok Etme Çalışmaları, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hasan Çelik, 1915-1917 Yılları Arasındaki İçtimâî Hayatı İkdâm Gazetesi Üzerinden Okumak, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Sariye Uzan, Sovyetler Birliği Yıllarında Azerbaycan Çağdaş Halk Hikâyelerinde Dinî Temaları Yok Etme Çalışmaları, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Dr. Sedanur Dinçer, Arslan Nev’î Divanı’nda Psikolojik Tasvirler, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Abdullah Turut, Uçurumun Kıyısında İki Yalnız Kardeş: Anayurt Oteli’nin Zebercet’i ve Psycho’nun Norman Bates’i, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Bahar Yıldırım, Fahim Bey ve Biz: Düş Mekânları ve Gerçeklik, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Burak Koç, Savaşı Şiirden Okumak yahut Sözün Savaşını Vermek: Nâbi, Sâbit, Sâbir Pârsâ Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Burcu Sarıkaya, Kül Tigin Yazıtı’nın Pierre Bourdieu’nun “Habitus” Kavram Alanı Bağlamında Kültür Değerlendirmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Dilara Selamet, Fuzûlî Dîvânı’nda Nergis Kavramı, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Fatma Vardar, Sâmiha Ayverdi’nin “Mâbette Bir Gece” Adlı Öykü Kitabında Kişi Dünyası, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Fazilet Fatıma Alçık, Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi ile Chomsky’nin Generative Grammar Teorisinin Yöntem Bakımından Karşılaştırılması, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hasan Emre Ulutop, Nazar, İstikrâ ve Müşahede Eleştirilerine Karşı, Gayr-ı Mütearef Kıyaslar Bağlamında Temsilin Özel Bir Türünün Bilgi Değeri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Orçun Aydoğdu, Yakup Kadri’nin Hüküm Gecesi Romanından Hareketle Dönemin Tarihî-Siyasî ve Sosyal-Kültürel Olaylarına Bir Bakış, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ömer Aksan, İsmail Güzelsoy’un İyi Yolculuklar Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Saliha Kasap, İki Bekleyiş Anlatısı: Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz’ı ile Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken’in Karşılaştırılması, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Semra Özen, Halide Edip Adıvar’ın ‘Zeynebim, Zeynebim’ Hikâyesini Yapısalcı Yöntemle Yeniden Okumak, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Serpil Tülü, Nahid Sırrı Örik’in “Kırmızı ve Siyah” Öyküsünde Komplekslerin Yarattığı Aşk Üçgeni, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Turhan Koç & Abdullah Şengül, Dilin Sadeleştirilmesinde Bir Aşama: Tanzimat’ın İlk Nesli, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ufuk Sarıtaş, Ekoeleştiri ve Mustafa Kutlu’nun Beyhude Ömrüm Hikâyesine Ekoeleştirel Bakış, İlk Nesli, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Yasemin Yerlikaya, Saklı’dan Evvelotel’e Ayfer Tunç’un Hikâyelerinde Anlatıcıların Değişimi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zeynep Nur Tiryaki, Sâdık Hidâyet’in Kör Baykuş Adlı Romanında Anlatıcı, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayhan Koçkaya, ‘Saltanatımın Mı Desem Tutsaklığımın Mı?’ Robinson Crusoe’yu Kolonyal Okumalardan Arındırma, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayşe Kübra Bilgin, Klasik Türk Edebiyatı Mesnevîlerinde Oruç İbadetinin Görünümü (XV. Yüzyıla Kadar, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Çiğdem Yıldız, Tarık Dursun K.’nın Halk Hikâyelerinden Esinlendiği Öykülerindeki Karakterlerin Felsefi Yaklaşımları: Kaderci ve Stoacı Karakterler, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hiranur Baylan Aslan, Tasavvufî Dilin Modern Türk Hikâyesinde Tezahürü: Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Tasavvufî Dil, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Şule Kandemir & Mehmet Altınova, Klasik Türk Edebiyatında Yer Alan Lugazların Eğitimde Kullanılması Üzerine, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Talha Çiçek, Mâni ve Türkü Gibi Yaygın Metinlerde Bir Vurgu Olarak Dağ Kültü, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Çiğdem Yıldız, Hayal-Hakikat Çatışması Çerçevesinde Âmâk-ı Hayal ve Od Eserlerinin İncelenmesi: Vahdetivücut Anlayışının İzleri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Hanife Ayaz, Stefan Zweig-Mecburiyet” Örneğinde Edebiyat Üzerinden Biyopolitik Yöntemlerin İzini Sürmek, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Kübra Ceylan, Bir Mevlid Şarihi Olarak Hocazâde Râsim Efendi ve Tuhfetü’l-Âşıkîn Hediyyetü’lma‘ şûkîn Adlı Eserinin Kaynakları, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Meliha Tatli, Şermin Yaşar’ın Fehime Halamı Kaybedip Tekrar Bulduğumuz Gün Hikâyesinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Mihriban Kara & Melek Dikmen, Yunus Emre Divan’ında Mekan Bağlamında Gönül, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Sena Şen Kara, Türkçe Edebiyat Kanonu Üzerine Bir Değerlendirme: Karnig, Gülünya ve Dikranın Dehşetli Vefatları ve Bir Sefil Zevce Romanlarının Türkoloji Geleneğine Eklemlenmesi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Sibel Özil, Bir Teberdâr’ın Serencâmı: Ebû Müslim Horasânî Destanı, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Eğitim

 • Ergün Taştekinoğlu, Ganime Aydın, 4. Sınıf Matematik Sınav Sorularının TİMSS 2011 Bilişsel Alanları ve Öğretim Programlarıyla Karşılaştırılması, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Feride Ersoy, Cihangir Doğan, 7. Sınıf Öğrencileri İçin Dürüstlük Ölçeği Geliştirme Çalışması, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Hilal Hanzade Kılıçtepe, Okul Büyüklüğünün Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Sorunları Üzerine Etkisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ömer Kemiksiz, Halk Kültürü Dersinin Değer Öğretimindeki Yeri, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nida Bayındır, Aynur Çukurcalıoğlu, Formasyon Öğrencilerinin Aldıkları Formasyon Eğitimini Yeterli Bulma Durumlarının İncelenmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • İbrahim Ülker, İdeolojik Eğitim Sistemi, Din Eğitimi, Başörtüsü, Katsayı Sorunları Bağlamında 1982 Anayasası’nda Eğitim Hakkı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Firdevs Bulut, Oyun, Ritüel ve Anlatı: Robert N. Bellah’da Din Merkezli Medeniyet Teorisi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ahmet Özalp, Dâvûd El-Kayserî Açısından Din Eğitiminde Bir Dönüşüm Hadisesi Olarak Karanlık ve Aydınlık, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ahmet Tokmak, Sağımızı Solumuzdan Ayırdığımız Yaşlardan İtibaren “İnsani Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak”, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hatice Fakioğlu, Bağcı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Muhammed Esat Altıntaş, Öğretmenlerin İlköğretim DKAB Dersi ile Değer Öğretiminin İlişkisine Dair Görüşleri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Süheyla Hale Bayırbaş, Arap Dilbilimcilerinin “Anlam Değişmesi” Olgusuna Yaklaşımları -İbn Kuteybe Örneği-, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Turan Bahşi, Nahiv Öğretiminde Manzûm Eserler “İbn Mâlik’in el-Elfiyye’si Örneği”, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Feride Ersoy, İslâm Eğitim Klasiklerinde Öğretmen, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Sakin Taş, Subhi Es-Sâlih’in ‘‘Mebâhis Fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân’’ Adlı Eserinin Ulûmu’l-Kur’ân Açısından Değeri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Kerim Aydın, “Şâkile” Kavramı Bağlamında Kişilik ve Karakter Oluşumu, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Şule Yüksel Özkaya, Osmanlı’nın Tıp Anlayışını ve Akıl Hastalarına Yaklaşımını Belirleyen Faktörler İle Bu Anlayışın “Mâ-Hazar”da Tezâhürü, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Sultan Gülşen, Almanya ve Türkiye Örneğinde Din Dersi Öğretim Programlarında Hedeflenen İnsan Modeli, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Levent Deniz, M. Fatih Güvendi, Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Yerel Derneklerin Sorunlarının İncelenmesi, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Tecelli Karasu, İlahiyat Alanında Yapılan Doktora Çalışmalarının Metodolojik Olarak Değerlendirilmesi, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Hüseyin Örs, Derin Okumanın Esasları: Mutâla‘a Hakkında Mechûl Bir Risâle, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Merve Altun, Fatma Çalışandemir, Perihan Ünüvar, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değer Algıları, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Şule Polat, Sibel Bakan, Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Danışman Öğretmen Görüşleri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.Hüseyin Çam, Değerler Eğitimine İlişkin İlköğretimdeki Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Serhat Kaya, Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sınıf Atmosferini Etkileyen Etkenlerle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Çalışma, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • İnci Uzgaş, Meddah Mehmet Beyazıt’ın Kıssalarında Tasavvufî Değerler, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Mehmet Gündüz, Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı ve Eğitim Alanındaki Faaliyetleri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Faik Gönül, Medrese Yapılarının İşlev DeğişikliğineSiyasi Olay ve Kararların Etkisi: Üsküdar Medreseleri Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Rabia Yıldırım, Din Öğretiminin Ötekileştirme Eğilimini Önleme Açısından Rolü, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Aişe Avcı İnci, Müslüman Ailelerde Dini Bilgi Kaynaklı Çatışmalar (Manisa Örneği) , X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021. , X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gurbet Kızıltan, Din Eğitiminde Duyuşsal İçerik: James Michael Lee’nin Sosyal Bilim Yaklaşımı Bağlamında Bir İnceleme, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hakan Ağaç, MEB 2023 Vizyonu Işığında İmam Hatip Ortaokulu 5. 6. 7. 8. Sınıf Arapça Öğretim Program İçeriklerinin Sarmallık İlişkisi Bakımından İncelenmesi (Konya Örneği) , X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • M. Bahaddin Koç, Türkiye’de 2020 Yılında İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nesime Tanrıverdi, Gençlere Allah İnancının Eğitiminde “Rahmân ve Rahîm” İsimlerinin Kullanılması, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Setenay Güler, Kızıltepeli Çeçenlerin Eğitimsel Deneyimlerine İlişkin Bir Çözümleme, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Felsefe

 • Tuba Nur Dönmez, Teknoloji ve Dinî Değerler İlişkisi: Değer Merkezli Bir Değerlendirme, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Vedat Çelebi, Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hilal Alkan Zeybek, Yoksulluğa Dokunmak: Ötekiyle Karşılaşmada Bedenin Ahlaki Dönüşümü, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Kamuran Gökdağ, İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Otoritenin Teorik ile Pratik Uyuşmazlığı Sorunu: Uzlaştırma Teorisi ve İbn Haldûn, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Şeyma Kömürcüoğlu, İbn Sînâ Felsefesinde Ahlak Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ali Sertan Beşer, Leo Strauss’un İslam Felsefesi Yorumu ve Etkileri, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Metin Aydın, Jeremy Bentham’ın Ahlak Anlayışı ve Felicific Calculus, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Zekeriya Menak, Küçükömer ve Düzen’in Yabancılaşması, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Mahmut Çalışkan, Çağdaş Türk Düşüncesi Bağlamında Filozof Rıza Tevfik’in Bazı Etik/Politik Değerlere Yaklaşımı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hakan Hemşinli, Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Dinî Tecrübe, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Gökhan Şener Bakışın İktidar/sız/lığı: Lacancı Bir Film Çözümlemesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Abdulkadir Tanış, Tanrı’nın Varlığı Lehine Bahse Girmek, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Sıracettin Aslan, Nakib al-Attas’ın İslam Bilim Tartışmalarına Katkısı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Mehmet Ulukütük, M. Â. el-Câbirî’ye Göre Arap-İslam Kültüründeki Epistemolojik Sistemlerin Yapısal Krizinden Çıkışın İmkânı: Meşrikî Felsefe Karşısında Mağribî Felsefe, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Melek Yıldız, Güneş Tedbîrü’l-Menzil Literatüründe Çocukların Eğitimi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nesrin Bağcı, MacIntyre’ın Felsefesinde Ahlakın Kaynağı Problemi (After Virtue Kapsamında), III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nilüfer Ünaldı, Descartes’ın Etik Anlayışı,  III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Zeynep Taşan, İbn Miskeveyh ve Nasîruddin Tûsî’nin Siyaset Felsefelerinde Adalet-Sevgi İlişkisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Şule Keskin, Çiçekbilek Rousseau Felsefesinde İnsanı Kurtarma Girişimi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Elmurat Kockhoruulu, Ahlaki Açıdan Ötanazi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Mirpenç Akşit, Varoluşsal Bir Problem Olarak Soren Kierkegaard’ın Felsefesinde Ölümün Anlamı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Mustafa Çakıroğlu, Higgs Parçacığı Neden Bir Arkhedir?, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Zeliha Dişci, Foucault İle Freud Arasında Bir Müdahale: Toplumsal Düzenlemeleri Açıklamada Judith Butler’ın Melankoli Analizleri Üzerine, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Tekin Atmaca, Lakatos’un Bilim Felsefesinde Rasyonellik, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • İbrahim Günaydın, Metafordan Gerçekliğe: Wittgenstein’da Dil-Anlam Bağlamında “İnşaat Ustası” Metaforu, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • İlhami Çıtır, Felsefede Yeniden İnşa: John Dewey’in Geleneksel Felsefeye Eleştirel Yaklaşımı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • İlkin Salimov, 19. Yüzyılın Başlarında Rus Batıcılığının Erken Bir Örneği: Pyotr Çaadaev, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Abdullah Öztop, Gün Yüzüne Çıkmayı Bekleyen Kıstas: İlimler Tasnifi için Mebâdi-i Aşera, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Khayyam Jalilzada, Heidegger Düşüncesinin Dinî Arka Planı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Merve Koyuncu, Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları -Turing Testi ve Yansımaları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Nesrin Bağcı, Tanrı’dan Bağımsız Bir Ahlâkın İmkânı ve Olgu-Değer Problemi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Sema Cevirici, Modern Düşüncede Temsil Fikri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Melek Yıldız, Güneş Darülfünun’da Ahlâk Dersleri ve Temayülleri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mervenur Yılmaz, İbn Sînâ Felsefesi’nde Bilginin Kategorisi Problemi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Kutlu Okan, Husulî ile Huzurî Bilgi Arasında: Ebu’l-Berekât el-Bağdadî’nin Epistemolojisi ve İbn Sina Eleştirileri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mesut Emir, Hikmet Yaman, Tehafüt Geleneği Bağlamında Abdülhakim es-Siyâlkûtî’nin Fi’l ilm’l-ilâhi Adlı Risalesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mirpenç Akşit, Farâbî’de Mantığın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Nur Belek, Hilmi Ziya Ülken ve Henry Corbin’in İslâm Felsefesi Anlayışlarının Değerlendirilmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ümran Kayaalp, Kindî’nin Nefs Algısının Ahlak Anlayışına Tesiri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Halil İbrahim Gürel, Erol Güngör’ün Modernleşme Tahayyülünde İslam Tasavvurunu Anlamayı Denemek, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Seyfettin İliter, Din ve Felsefe İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Nurettin Topçu Örneği, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Cem Kotan, Kültür, Medeniyet ve Teknik Kavramları Etrafında Sezai Karakoç ve Nurettin Topçu Düşüncesinde İslam-Batı Karşıtlığı, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Khayyam Jalilzada, Gadamer’in “Hakikat ve Yöntem” Kitabında Fenomenolojik Yöntemin Uygulanması Üzerine, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Hatice Turan, Levinas’ta Fenomenoloji ve Başkalık, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Gülizar Hazal, Saka Bir Ütopya Olarak Teknolojik Ölümsüzlük Sorunsalı: Teknolojik Ölümsüzlük, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Saliha Keleş Türkyılmaz, Mantık İlkelerinin Genel-Geçerliği Hususunda Üçüncü Şıkkın İmkânsızlığı İlkesi ve Ferma Teoremi Örneği, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Alper Eliş, Zihin Nedir?” Sorusu Karşısında Bilişsel Bilimler İçinde Felsefenin İşlevi Üzerine Bir Deneme, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Emine Aslan, İbn Sîna ve Schopenhauer’da Aşk ve İrade: Ontolojik Bir Araştırma, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Sena Aydın, Filozoflar ve Kelamcılar Arasında Gerçekleşen Fizik Tartışmaları: Tehafüt Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Zeynep Baktemur, Epistemolojik Temelleri Bakımından Ilımlı Dini Rasyonalizm, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Abdullah Basmacı, Din Dili Bağlamında Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözüne Genel Bir Bakış, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Necip Uyanık, Kierkegaard’da Yabancılaşmanın Kökenleri, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Alper Gürkan, Sosyal Epistemolojinin Tanımı ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Eyüp Engin Küçük, Egemenliği Tahayyül Üzerinden Okumak: Althusser ve Schmitt, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Khayyam Jalilzada, Fiziksiz Metafizik Metafiziğin Doğa Bilimleriyle İrtibatı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Selime Çınar, “İnsanın Doğası Gereği” Ne Demektir? İbn Sînâ’da Doğa ve İrade Ayrımı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ahmet Aytep, İslâm Düşüncesinde Bir Dil Felsefesi Tartışması: Kitap İsimleri Neyi ve Nasıl Adlandırmaktadır?, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Peyami Safa Gülay, Erik Dalında Üzüm Yemek: Üç Kere Yunus, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Esma Çubukcu, Celâleddîn Devvânî’ye Göre İlahi Sıfatlar, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Merve Önder, Emil Cioran’ın İnançsızlık İnancı İçerisindeki Tanrı Söylemi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hilal Özerdem, Mağaradan Kafese Giden Yolda İnsanoğlunun Alegorik Özgürlük Serüveni, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Tolunay Bayram, Kültür-İnsan ve Çevre İlişkisinin Bilim Tarihi İçindeki Gelişimi ve Çalışmaların Arkeolojik Potansiyeli, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Sariye Ulu, Kierkegaard’da İnsanın Mahiyeti Olarak “Benlik”, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Elçin Esin, David Papineau’nun Bilinç Bahsi Üzerine Bir Deneme, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşe Gözel, Büyük Selçuklu Devri Siyâsetnâmelerinde Vezâret: Nizâmülmülk, Gazzâlî ve Keykâvus Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Bahadır Musametov, İbn Sînâ’nın Burhânın İlimler Arası Taşınması Hakkındaki Görüşleri Üzerine İnceleme, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Büşra Sunmez, İbn Haldun ve Immanuel Kant’ın Siyaset Görüşlerinde İktidar Kavramı Üzerine, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Büşra Şener Basmacı & Abdullah Basmacı, John Searle’de Zihin-Beden Problemi ve Kartezyen Dualizm Eleştirisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hatice Bozkuş, İbn Sînâ Felsefesinde Varlık-Anlam İlişkisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Kübra Bilgin Tiryaki, eş-Şifâ: el-Kevn ve’l-Fesâd Bağlamında İbn Sînâ’nın Kümûn Teorisine Yönelik Eleştirileri -Tarihsel Bağlam ve Görüşlerin Analizi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Muhlise Yakşi, İbn Sînâ Düşüncesinde Birlik-Varlık, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ruveyda Aksel, İslam Filozoflarında İdealar Nazariyesinin Yansımaları, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Salih Kılıçkaya, Davud El-Kayseri ve Mutlak Zaman Anlayışı, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Şeyma Yılmaz, İnanç Ahlâkı: Faslu’l-Makâl Merkezli Bir Soruşturma, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ümit Taştan, Kant’ın Matematiksel Nesne Anlayış, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Derya Büşra Durna, XXI. Yüzyılda Ebedi Barış Fikrinin Sorgulanması Üzerine Bir Değerlendirme, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Elif Kızıl, Hannah Arendt’te “Düşünme Etkinliği” Kötülüğü Önleyebilir Mi? , X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Emine Şalı, Hâb-Nâme Örnekliğinde Veysî’nin Siyaset Felsefesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Emre Ulutop, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Özel Bir Temsil Türünün Bilgi Değeri, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gülsüm Esen, Bilincin Evi Nöronlar Mı? , X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hasan Hüseyin Çağıran, Heidegger Düşüncesinde Varlık, Hakikat ve Sanat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet Fatih Tekin, Nurettin Topçu Düşüncesinde Felsefe, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Merve Adıyaman Çağıran, Fârâbî ve İbn Sînâ’da Oluşun İlletleri Olmaları Bakımından Mufarık Akılların Varlık-Eylem Tarzları, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Rabia Eğici, İbnü’l-Arabî’nin Zaman ve Ezel Kavramına Yaklaşımı, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Saliha Şanlısoy, Ateist Bilinç Teorilerinde Bilimsellik Sorunu: Daniel Dennett Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Tuğçe Arslan, Levinas’ta Eros ve Veludiyete Doğru Aşkınlık, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Tuğçenur Keleş, Fıtratın Aklî Tezâhürü: Hayy Bin Yakzân Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zehra Rüveyda Aslan, Sokratik İroni, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ahmet Hamdi İşcan, William James Düşüncesinde Bölünmüş Benlik Sorunu, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Hasan Remzi Eker, Şehrin Akademik Araştırmalara Konu Edinilmesi ile Üniversitenin “Beklenti” Bağlamında Şehir Düşüncesi İlişkisi: Mardin Örneği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • İlknur Eliş, Doğrudan Algı Savunusu: J. Searle’ün Algısal Yönelimsellik ve J. Gibson’ın Ekolojik Psikoloji Kuramlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Mehmet Esendemir, Mesnevi’nin “Halkın Ululaması ve Alıcıların Rağbeti Yüzünden Bir Adamın Hastalanması ve Bir Muallimin Hikâyesi” Temsili ile Post-Truth’u Anlamak, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Muhammet Emin Vatansever, İktidar Bağlamında Coğrafi Bilginin Kullanımı: İbrahim Mütefer-rika’da Coğrafya İlminin Siyasi Önemi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Murat Akbaş, Larry Laudan’ın Bilimsel İlerleme Anlayışı, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Ruveyda Aksel, Rene Guenon’da Bilgi, Bilim ve Felsefe, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Sedat Bingöl, Sessizliğe Davet: Wittgenstein’da Anlamın Sınırları ve Etik, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Şehriban Yalap, Hannah Arendt Bağlamında Kötülük Problemi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Şeyma Cengiz, Deleuze Felsefesinde Düşünce ve Yaşam Bağıntısının Temelleri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Taha Cem Aydın, Teorik ve Pratik Arasında Estetiğin Konumu: Platon ve Kant, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Hukuk

 • Batuhan Ustabulut, İdarî Yargılama Usulünde Bilirkişilik Müessesesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Doğuhan Murat Yücel, Modernleşme Döneminde Doğal Hukuk Vurgusu ve Hukûk-ı Nâs ‘ın Neşredilmesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Yasin Yılmaz, Osmanlı Son Dönemi Hukuk Düşüncesinin Aktüel Değeri Üzerine Bir Soruşturma, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ayşegül Sarı, İş Yerinde Psikolojik Taciz, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Emre Soyer, Bilgi Edinme Hakkının İstisnası Olarak İdari Soruşturmalar Kapsamındaki Bilgi veya Belgeler, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hafsa Nur Aslanoğlu, Kamu Hizmetinin Uyarlanması İlkesi Işığında 2000 Sonrası Türkiye’de Elektronik Devlet Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme ve Kamu Hizmeti Niteliğinin Sorgulanması -e-Devlet Kapısı, BİMER ve UYAP Örnekleminde-, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Emre Soyer, Türk Hukuk Eğitiminde “Yeni” Bir Yöntem Olarak: Hukuk Klinikleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Rıdvan Akın, İdare Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Geçici Koruma Statüsünü Elde Edenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Enes Cömert, İnsancıl Hukuk Bağlamında Savaşta Kimyasal Silah Kullanımına İlişkin Uluslararası Hukuk ve İslam Hukuku Düzenlemelerinin Karşılaştırılması, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hakan Kıyıcı, Uluslararası Güvenlik Sorunsalı Olarak Terörizmle Mücadele Stratejileri, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zehra Karaaslan, Tanzimat Dönemi İmar Hukuku’nun Gelişimi Üzerine Bir İnceleme: 1839 Tarihli İlmühaber Metni Bağlamında, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Sümeyye Koman, Uzay Enkazı ve Devletlerin Sorumluluğu, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Cemile Evren, Evrimsel İktisat Tarihinde Schumpeter’in Yenilik Kavramının İncelenmesi: 2000-2020 Yılı Etkileri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

İktisat

 • Tacinur Akça, Yeni Teşvik Paketi ve Girdi Tedarik Stratejisi (Gites), Sanayileşme Stratejimiz Açısından Ne İfade Ediyor?, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Haydar Barış Aybakır, Wallerstein’de Tarihsel Kapitalizm ve Sosyal Bilimler, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Osman Akgül, Sosyal Devletin Evrimi, Türkiye’de Sosyal Devlet Teoride mi, Pratikte mi? II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Tuğba Güner, Gülsüm Korkut, Teorik Temelleri Bakımından Türkiye’de Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Ahlaki ve Sosyoekonomik Yaklaşım, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ahmet Ateş, Mübarek Sonrası Mısır’da Dış Politika Algısı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Nazlı Karaoğlu, Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerindeki Göç Hareketlerinin İki Durumlu Tercih Modelleriyle Analizi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hasan Bakır, Görkem Bahtiyar, Ekolojik Modernleşmeye Karşı Risk Toplumu, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Funda Buz, Vergi Uyuşmazlıklarında Bir Çözüm Yolu: Uzlaşma Müessesesi ve Türkiye’deki Etkinliği, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Mehmet Akif Berber, Osmanlı Devleti’nde Riba Kavramı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Salih Kış, Osmanlı Devleti’nde Mali Denetim: Divan-ı Muhasebatın Tesis Süreci, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Funda Buz, Melike Rana Dayıoğlu, Eğitimin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi: Vergiler, Kamu Harcamaları, Yolsuzluk, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Maimaitiaili Tuerdi, Çin Dış Ticaretinin Türkiye Ekonomisine Etkisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Gözde Eş, Kalkınmanın Finansmanında Vergilemenin Önemi: Japonya ve Türkiye Kalkınma Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Emrah Doğan, Küresel Kriz, Cari Açık ve Türkiye, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Neslihan Karaçam, İç Borçlanmada Piyasa Yapıcılığı Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Şükrü Cicioğlu, Ayfer Ağuş, Kürşat Çapraz, Türkiye Ekonomisinde 1980 Sonrasında Para Politikası Araçlarının Etkinliği ve Cari Açık İlişkisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Sema Ülkü, Dinlerin Muhasebe Bilimi Üzerindeki Etkileri, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Mervan Selçuk, Revaçta Olan Bir İslami Finansman Aracı: Sukuk, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Serhan Yıldırım, Faizsiz Bir Finansman Kuruluşu Olarak Akhuwat (Kardeşlik) Kurumu, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Serdar Göcen, Avusturya İktisat Okulu’nun Metodolojik Görüşleri ve Ana-Akım İktisada Yönelik Eleştirileri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Gülistan Zengin, Cuma Bozkurt, Enflasyon ve İşsizlikle Mücadele Yöntemleri ve Çözüm Önerileri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mustafa Mert Alabaş, Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin İncelenmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mahamane Moutari Abdou Baoua, Afrika Ülkelerinde Ekonomi ve Kalkınma: İyileşme, Sanayileşme ve Dünya Ekonomisine Entegrasyonu, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Mine Işık Ekonomik Özgürlükler Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri mi? OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Farid Jabbarlı, Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Onur Uzer, Kentsel Ekonomik Kalkınma ve Çevre Sorunu: Burdur’da Mermercilik Sektörü, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Marhabo Abdujabarova, Orta Asya’nın Hidropolitik Sorunları: Tacikistan ve Kırgızistan Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Büşra Doğan, Kriz Koşullarında Para Politikası Uygulamalarının Türkiye’de 2001 ve 2008 Deneyimleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ayşegül Özkan, Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Literatür Taraması, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Mahmut Samar, İslam Ekonomisi Perspektifinden Vadeli Döviz Alım Satım İşlemi Olarak Kaldıraçlı/Marjlı Forex, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Müge Şimşit, Orta Gelir Tuzağı ve Eğitim İlişkisi: Türkiye Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Öznur Ak, Abdullah Talha Genç, Üniversite Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Büşra Doğan, Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Türkiye’de Sektörel Uygulaması, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Shalala Asadova, Dijitalleşmenin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerinde Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşenur Korkmaz, Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi: Türkiye ve Güney Kore Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşe Nur Çırak, Türkiye’de Gelir Dağılımı Sorunsalının Ekonomik Krizler Çerçevesinden Analizi: 1980’den Günümüze, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Burcu Coşmuş, Türkiye’de Cari Açık Sorunu ve Nedenleri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hasan Furkan Kaplan, Türkiye’de Para Politikası Şokları Asimetrik Etkileri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Büşra Doğan, Kadın Eğitiminin Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Muhammed Yurtseven, İbn Nüceym’in İktisadî İçerikli Risâleleri ve İslâm İktisat Düşüncesine Katkısı, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nazan Lila Kapıcı, Hanefi Mezhebinde Mudaribin Tazmin Sorumluluğu Meselesi Ve Katılım Bankacılığı Uygulamalarına Yansıması, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Uğur Akgün, Beşeri Sermaye Birikim Sürecinde Eğitim Harcamalarının Önemi ve Türkiye’de Eğitim Harcamaları İktisadi Büyüme İlişkisi (1980-2018), IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Aslınur Kaya, Kripto Paraların Ekonomiye Etkisi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hatice Kübra Pekkırbızlı, Konvansiyonel Sigorta Sistemlerine Alternatif Olarak Tekâfül Sigortacılığının Amacı ve Yöntemleri, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

İlahiyat

 • Betül Akdemir Mistik Tecrübenin Özüyle İlgili Çağdaş Kuramlar Bağlamında Türkiye’de Mistik Tecrübe Çalışmalar, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Betül Caba, Namık Kemal Fikriyatında Fıkıh ve Şeriat, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Selman Benlioğlu, Abbâsî Sarayında Musikinin Himayesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ramazan Turgut, Donatist Kilise Ayrılığı Nasıl Başladı?, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Esra Çifçi, Çin’de İlk İslami Entelektüel Çaba ve Konfüçyanist Müslümanlar (Hui-Ru), II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hatice Çiçek, Papanın Yanılmazlığı Meselesi Katolik Dünyada Nasıl Algılanmaktadır?, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hatice Gültekin Arslan, Mistik Bir Hareket Olarak Hasidizm’in Doğuşu Üzerine, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Bilal Toprak, Montanizm’in Ortaya Çıkışı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Maksude Kurt Fidan, Ana Tanrıçalardan Bakire Meryem’e: Kadının Mitolojik Öyküsü, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Elif Dede, Mezheplerin İhtilaflarını ve Tearuz Eden Ahkam Hadislerini Uzlaştırma Yönünde İmam Şa’râni’nin ‘Mizan’ Prensibi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Kübra Güngör, Harald Motzki’nin Müşterek Ravi Teorisine Katkıları ve Teoriye Yöneltilen Eleştiriler, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Davut Eşit, Gazzâlî’nin Ebû Hanîfe Eleştirisi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatma Betül Altıntaş, Zayıf Hadisle Amel mi, Zayıf Hadise Uygun Hüküm Vermek mi? Hanefilerin İhticâca Elverişsiz Rivayetlere Yaklaşımları (el-Hidâye Örneği), II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Mutlu Gül, Erken Dönem Usul Eserleri Çerçevesinde Hanefi Fukahasının Sahabe Algısı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Azar Abbasov, Fıkıh Usulünde Irak ve Orta Asya Hanefileri Arasındaki Farklılık Noktaları -Alâeddin es-Semerkandî Örneği, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Kamer Coşgun, İslam Muhakeme Hukukunda Tutuklama, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ömer Dinç, Şehristânî’nin Kur’an’ın Toplanması Sürecine İlişkin Yorumları “Ehl-i Beyt Merkezli Bir Okuma”, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatih Tok, Peygamberimizin Kur’an’dan İktibasları, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • İrade Hümbetova, Dinî tutum ve Davranışların Oluşumunda Mükâfat ve Cezanın Etkisi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Abdulkadir Macit, 19. Asırda Hokand Hanlığı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Münasebetler, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Esra Çifci, Teori ve Pratik Arasında Theravada Budizmi’nde Şiddet ve Terör: Myanmar/Burma ve Sri Lanka Örneği, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ferda Demir Aycan, 20. Yüzyıl Müslüman Dünyada Hz. Muhammed Algısı: Muhammed Hüseyin Heykel Örneği, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Hilal Çifci, Mircea Eliade ve İslamiyet’e Yaklaşımı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nuerdun Ainiding, Karahanlı Döneminde Uygur Türklerinde İslam Dini Eğitimi ve Din Adamları, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ayşegül Mete, Hindistanlı Bir Sufi: Tâceddîn B. Zekeriyyâ, Yolu ve Görüşleri, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ömer Dinç, Hicri İlk Üç Asır Bağlamında Nesh Meselesinin Tarihî Süreci Üzerine Bir Tahlil Denemesi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Elif Çal, Meşrutiyet Devri Kuvve-i Teşrî‘iyye Tartışmaları, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ayşe Uzun, Tefsirde Siyer Malzemesinin Kullanılması: Muhammed Âbid Câbirî Örneği, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ayşenur Duman, Hazreti Peygamber’in Vefatından Sonra Ehl-i Beyt ve Sahabe İlişkileri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hayriye Betül Özcan, Memlükler Dönemi’nde Hanımlar ve Sehâvî’nin Hanım Hocaları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Şeymanur Keçeli, Revatib Sünnetlerin Dayanakları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Büşra Nur Hatipoğlu, Epistemolojik Açıdan Gazalî’de Havâtır Kavramı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Sevim Uluhan, 20. Yüzyılın Yetiştirdiği Bir İslâm Âlimi Olarak Muhammed Hamidullah ve Din Anlayışı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Yasemin Holoğlu, Yusuf Şevki Yavuz,  Câhız’da Tabiat Felsefesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ziya Erdinç, Teşekkül Dönemi Kelâm Kaynaklarında Zâtî Sıfatların Tespiti ve Sayısı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Musa Elmas, Cahiliyye Şiirinin Gerçekliği Üzerine: İntihâl, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Güldane Gündüzöz, Sembolizm ve Mitoloji Bağlamında Tasavvuf Kültüründe Hırka, Alem ve Seccade, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Yusuf Bilal Kara, Miraçın Tasavvufî Boyutu, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mustafa Tatlı, Mevlânâ’da Mana ve Suret Bütünlüğü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ercan Şen, Çağdaş Bir Tefsir Yöntemi Olarak Konulu Tefsir Ekolü ve Örnek Bir Konulu Tefsir Denemesi: Kur’an’da Fetih Kavramı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hatice Avcı, Medenî Sûrelerde “Hbb” Kökü Çerçevesinde Allah Sevgisi Temelli Karakter Eğitimi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hatice Merve Çalışkan, Mekkî Sûreler Bağlamında Allah Sevgisinin Karakter Eğitimine Etkisi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Sümeyye Sevinç, Fünûnu’l-Efnân fî Ulûmi’l-Kur’an Adlı Eserin İstanbul Yazma Nüshasının Tefsir Usûlü Açısından Tahlili, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • İsa Koç, Haşviyye Zihniyeti, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Samet Karahüseyin, Bektaşîlik Geleneğine Hurufî Bir Dokunuş: Nesîmî Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mustafa Ateş, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Bulunan Fıkıh Usûlü Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hüseyin Örs, Üç Asır Üç Mezhep: İslâm’ın İlk Dönemlerinde Âkıle Sisteminin Dönüşümü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Dr. Mehtarkhan Khwajamir, Afganistan’da İslâm Ceza Hukukunun Kanunlaştırılması, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Tuba Hacer, Korkmaz Renk ve Fıkhî Hükümlere Tesiri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ayşe Koç, Mehrin Nikâh Akdine Tesiri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Esma Çubukcu, Enflasyon Ortamında Karz Akitlerinin Ribâ Bağlamında Değerlendirilmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Yakup Kara, Dil ve Usûl Arasında Mefhûm-ı Muhâlefet İbn Hazm’ın Mefhûm-ı Muhâlefeti Eleştirisi Bağlamında Bir İnceleme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mervan Selçuk, İslâmî Bir Sigorta Deneyimi Olarak Tekâfül, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hafize Yazıcı, “Üç Mescid Dışında Dini Amaçlı Yolculuk Yoktur” Hadisi ve Çağdaş Hadis Tartışmalarındaki Yeri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Osman Aydın, Buhârî’nin Tercemelerde Yer Verdiği Mu‘allak Rivayetlerin Hadîs Usûlü ve Musannifin Yöntemi Açısından Değeri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Tunahan Erdoğan, Hadiste İctihad Kapısı Kapanmış mıdır?, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Emine Gümüş, XVIII. Yüzyıl Üsküdar Şer’iyye Sicilleri’nde İçki İçme Suçu ve Cezası, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ümmü Eymen Balbaba, Fıkhî Açıdan Tecavüz Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Esma Çubukcu, İbn Kudâme’nin Usûl ve Furû’ Bağlamında Maslahat Anlayışı, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Fatih Tiyek, Kur’an’ın Sabiteleri ve Tefsirin Yöntemi Çerçevesinde Bilimsel Tefsire Bakış, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Neslihan Merve Nur Vural, Poligami Bağlamında Taşıyıcı Anneliğin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Kamer Kal Hussien, Osmanlı Ceza Yargılamasında Soruşturma, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Sıddıka Ayaş, İslam Ceza Hukuku ve Türk Ceza Hukukunda Teammüd Kavramı Mukayesesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Omar Kal Hussien, Hicrî IV. Asırda Mezhep Taassubuna Karşı Ulemanın Tavrı, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ahmet Mekin Kandemir, Big Bang Teorisi Kelâmın Yoktan Yaratılış Düşüncesini Destekler mi?, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Halil Peçe, Dinî Çeşitliliğin Artması: Dinî Grupları Sınıflandırma Sorunu Bağlamında Tarikat-Cemaat Ayrımı, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Bilal Toprak, Dinler Tarihi Perspektifinden Klaus Schmidt ve Göbekli Tepe, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Beyza Aybike Deveci, Hinduizm’de Durga Puca’nın Yeri ve Önemi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Seher Erdem Örs, Nassı Anlama Yöntemi Olarak İktizanın Delâleti, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Sıddık Baysal, Tefsirde Te’vilin Epistemolojik Dayanakları: Ebu’l-Berekât En-Nesefî Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Üsame Bozkurt, Tâbiîn Âlimi Mesrûk b. el-Ecda’ın (ö. 63/682-3) Hadis İlmine Katkısı ve Rivayetlerine Dair Verilerin Değerlendirilmesi, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Gonca Ünal, Chiang Antik Çin’de “Gök” Kavramının Oluşumu: Ön-Qin Dönemi Dinsel İnançlarının Rasyonalizasyon Süreci, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Abdulalim Demir, Bir Hadis İhtisas Medresesi Olarak Eşrefiyye el-Cevânîyye Dâru’l-Hadis’i ve İhtisaslaşmaya Katkısı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Şeymanur Keçeli, İbnü’l-Faradî’nin Târîhu Ulemâi’l-Endelüs Adlı Eserinden Hareketle Muvatta’ Râvîleri Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Haneef. C. Muhammad, Hindistan Müslümanlarının ‘Din Değiştirme’ Sorunu ve Âlimlerin Tepkileri: Diyoband Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Seyit Mehmet Uğur, Hanefî Mezhebinde Müftâ Bih Görüşün Belirlenmesinde Meşâyihın Rolü, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ercihan Ülger, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İcrâ Edilen Kürtçe Mevlidlerin Muş İli’nde Uygulanılışı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Muhammet Yurtseven, Günümüzde İcra Edilen Kur’an Tilavetleri Üzerine Bir Değerlendirme, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ahmet Aytep, İbn Sinân el-Hafâcî’nin (ö.466/1073) Söz ve Fesâhat Anlayışının İ‘câz Görüşüne Yansıması: Sarfe, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ayşe Nur Güdekli, Tanrı Hakkında Konuşmanın İmkânı: -Kelâmî Perspektiften Bir Cevap Arayışı-, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ceyhun Yılmaz, Heykalot Literatürü’nde Göğe Yükselme Tecrübesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Duran Ekizer, Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bazı Beddua İfadelerinin Belagat Açısından Değerlendirilmesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Esma Çubukcu, Celâleddîn Devvânî’nin İsbât-ı Vâcib Anlayışı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Hande Kayhan, M.G.S. Hodgson’ın İslam Tarihi Yaklaşımında Tasavvufun Teşekkülü, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Hatice Aksoy, Faiz Teorisi Özelinde Hanefi Mezhebinde Temel Cins Ölçütleri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Kübra Betül Baydar, İbnü’l-Arabî’yi Âdâbu’s-sûfiyye Müellifi Olarak Okumak: el-Emru’l-muhkem’de Tarîkat Hayatına İlişkin Yorumlar, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Merve Gül, İsmailî Da’vet ve Propaganda, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Şeyma Yeşilyayla, Müslümanların İktisat Düşünce ve Tarihindeki Yeri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Qari Feriaghun Batoor, Abdülkerim Suruş’da Çağdaş Problemler ve Din, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Yunus Ballı, Muhammed Hamidullah’ın Disiplinlerarası Yaklaşımının Yazım Tarzına Tesiri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Zübeyde Özben, Hanefî Usulünde Sünnetin Kaynağı Meselesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ayşe Dokuz, Son Dönem Hadis Yorumlarında Güncel Ön Kabullerin Etkisi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Rumeysa Balcı, Mezhepler Tarihinde Fırka ve Mezhep İsimlerinin Kaynağı Problemi: İbnü’r-Râvendî ve Râvendiyye Hırkası, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Büşra Şahin, Orta Çağ Yahudi-Hıristiyan İlişkilerinde Münazara Kültürü: Barselona Münazarası, Rabbi Moşe ben Nahman’ın Yahudilik Savunması, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Emine Sarıtemur, Güncel Örnekler Bağlamında İslâm Hukukuna Göre Fıtrata Müdahalenin Mahiyeti ve Hükmü, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Rüveyda Aksel, İbn Rüşd Psikolojinde Nefs, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Fatıma Betül Kadağ, İçerik Kritiği Bakımından Osmanlı Dönemi Avâmil Mu‘ribleri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşe Sağlam, Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Tesbîtü Delâilin-Nübbüvve Adlı Eserinde Sahâbe Müdafaası, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Abdul Basit Zafar, İbrahim b. Seyyâr en-Nazzâm’ın (ö. 231/845) Dikotomik İnsan Tasavvuru: Sebep ve Sonuçları, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Şeyma Ferşatoğlu, Seyyid Şerîf Cürcânî’ye Göre Nübüvvetin İmkânı ve İspatı, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ferya Elçi, Türkiye’de Son On Yıl (2008-2017) İçerisinde Dinler Tarihi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Analizi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ali Satılmış, Kuantum Teorisi, Felsefesi ve İspât-ı Vâcip: İmkânlar ve Sınırlılıklar, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayşegül Toprak, Buhârî’nin Es-Sahîh’inde Temrîz Sîgası Kullanımı ve Muhaddislerin Bu Husustaki Değerlendirmeleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Furkan Ramazan Öge, Mâtürîdî’den Hareketle Nübüvvetin ve Ona Duyulan İhtiyacın Delilleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gülbahar Peynirci, İslam Hukuku-Tıp Mukayesesinde Ölümün Tanımlanması ve Organ Nakli Yaklaşımlarına Etkisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hande Alparslan, Üç Mescid Hadisi: Hadisin Metin İncelemesi ve Mescid-i Aksâ Üzerine bir Değerlendirme, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hüseyin Yürekli, Şîa ve Ehl-i Sünnet Hadis Kaynaklarında Hz. Fâtıma’nın Faziletine Dâir Bazı Rivâyetlerin Genel Mukâyesesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • İskender Cüre Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Türkiye’de Tarikatlar: Cumhuriyet Döneminde Cerrahilik, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Kevser Demir, Bektaş Son Dönem Mutezilesi’nde Keramet, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mahmud Emini, Fârâbî’nin Âdil Savaş Kavramı ile Fıkıh Literatüründeki Cihad Kavramının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Merve Öztürk, Hicaz’da Sindli Bir Hadis Âlimi: Muhammed Âbid Es-Sindî, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mustafa Özgür, İslam Ceza Hukukunda İnfazda Hata ve Kastı Aşma, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ömer Tarık Kara, Yuhannâ Ed-Dımaşkî’nin Kelam Tartışmalarına Etkisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Sümeyra Hatice Sandıkçı, İtâb Ayetleri Çerçevesinde Keşşâf’ta Peygamberlerin İsmet, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Büşra Yıldız, Eşʻarîlerde İlahî Sıfatların Yaratmayla İlişkisi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zeynep Temel, İbnü’l-Arabî’nin Kıssa Yorumculuğu: Hz. Musa ve Hızır Kıssası Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ahmet Sezer, Yahudilerin ve Sâmirîlerin Dini Bayram Gelenekleri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Emine Nur Erdem, Klasik Dönem Eş‘arî Kelamında Halâ (Boşluk) Tartışmalarının Seyri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Esmanur Şimşek, Türkçedeki Fiil Çatısı ve Arapçadaki Bina Kavramlarının Genel Mukayesesi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Fatıma Akkaya Öge, Bir Kelâm Eserinde Akademik Yazım Teknikleri: Îcî’nin el-Mevâkıf Mukaddimesinden Hareketle Akademik Yazım Hakkında Bazı Mülahazalar, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Feride Nur, Kesbe Yaklaşımına Dair Mukayeseli Bir Bakış Denemesi: el-Kesb ve el-Mekâsib Örnekleri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Hatice Bozkuş, İbn Sînâ Felsefesinde Cisimselliğin İki Katmanı: Mutlak ve Muayyen Cisim, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Hayriye Özlem Sürer, Kur’ân-ı Kerîm’de Hıristiyan Monoteizmi: Nesturi Metropolit Nusaybinli İliya Örneği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Kübra Cengiz, Petrus ile İlgili Verdiği Bilgilerin Değerlendirilmesi Melike Büşra Özarslan, Spiritüel İyi Oluş ile Kişilik Üzerine Bir Araştırma, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Muhammed Talha Kılıç, Mezhebî İhtilafların Hadis Usulü Eserlerine Yansıması -Mukaddimetu İbn Salâh ve Islâhu Kitabi İbn Salâh Özelinde Bir İnceleme, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Sümeyye Olgaç, Şâfiî Kavaid Eserlerinde Örf ve Âdet: Tâceddin es-Sübkî ve Celâleddin es-Suyûti’nin Eşbâh ve’n-Nezâirleri Çerçevesinde, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Zeyneb Nur Kızılkaya, XVIII. Yüzyıl Fas’ında Oluşum Sürecinde Bir Tarikat: Derkāviyye ve Öğretileri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Zeynep Çetin, Din Dersinde Öğretim Materyali Olarak Kullanılan Yusuf’un Dünyası Çizgi Filminin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıf Öğretim Programında Bulunan Anahtar Kavramlara Göre İncelenmesi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

İletişim

 • F. Betül Aydın, Türk Basınında Nefret Söylemi: “Mavi Marmara Baskını” Örneği, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Metin Eken, Görsel Politik İmgelerle Bir Suriye Okuması: Beşar Esad Fotoğrafları, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Gökhan Kavak, Birinci Körfez Savaşı Sonrası Irak’tan Türkiye’ye Göç ve Sonuçları, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Turgay Yerlikaya, Teknolojik Modernlik Eleştirisi: Nurettin Topçu ve Batı Düşünürlerinin Mukayeseli Bir İncelemesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Alparslan Nas, Vatandaşı Görmek, Vatandaş Görünmek: Medyada Bir Görsel Vatandaşlık Çözümlemesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Bahar Tugen, Çiğdem Erdal, Ali Özcan, Çağın Hastalığı Mı, Yoksa Şifası Mı: Enformasyonun Bilgiye Dönüşümü ve Enformasyon Diyeti, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ahmet Toklucuoğlu, 27 Mayıs Otoritesi ve Medya Temsili, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Eyüp Al Görüntünün Ontolojisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ali Özcan, Bahar Tugen, Geleneksel Medya Olarak Gazete ve Radyoda Yeni İletişim Uygulamaları, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ayşe Burhan Aytekin, Gerçeküstücü Sinemanın Onur Ünlü Filmlerindeki Temsili, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Eyüp Al, Tekniğin Hükümranlığında Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Gökhan Şener, Estetik Çağı: Dünyanın Arzu Nesnesi Haline Getirilmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Abdulsamet Günek, Roma’dan Pentagon’a İletişimin Merkezi Rolü ve İktidar, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Gizem Uyanık, Popüler Türk Sinemasında Mutluluk Kavramına Eleştirel Bakış Gülen Gözler Filmi Üzerine Bir İnceleme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Kamile Elmasoğlu, Televizyon Reklamlarında Kullanılan Marka Kimlik Öğelerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Murat Birol, Türkiye’de Televizyon ve Reklam: 2011 Yılında En Fazla “Beğenilen”, “Hatırlanan” ve “Konuşulan” Reklam Metinlerindeki İdeolojik Sunumların Çözümlenmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Oğuz Göksu, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Medyanın Adayların Seçim Kampanyalarındaki Stratejik Konumu, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • İbrahim Halil Köprübaşı, “Eski” ve “Yeni” Türkiye’de İktidar-Medya İlişkileri: Dersim ve Roboskî Katliamları Karşısında Medyanın Tutumu, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Sinan Baran, Dijital Medya ve Algı Yönetimi, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Dicle Kavak Ekmekci, Seçim Kampanyalarının Amerikanvarileşmesi Sürecinde Politik Pazarlamanın Yeri: ABD, Fransa ve Türkiye Örnekleri, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Mehmet Fiğan, Seçim Kampanyalarında Yeni Medyanın İşlevi: 2016 ABD Başkanlık Seçimlerinde Facebook’un Siyasal Amaçlı Kullanımı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Rufana Qurbanova, Kapitalist Dünyada Nesnelere Yüklenen Farklı Anlamlar: “İstikbal Mobilya” Reklamları Üzerine Bir İnceleme, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Serap Gün, Çingenelerin/Romanların Medyada Sunumu: “Roman Havası Dizisi” Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Hande Hekimoğlu, Servet Tuğluk, Terör Olaylarının Yazılı Medyada Yansıtılma Farklılıkları: 2015 Ankara Patlaması Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Eda Yılmaz, Kübra Kurtul, Yeliz Öztürk, Ambalajın Tatma Duyusu Üzerindeki Rolü: Çocuklar Üzerinde Bir Tadım Testi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Hasan Sezer Fener, Ruanda Soykırımı’nın Türk Basınında Ele Alınış Biçimi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • İbrahim Şamil Köroğlu, Ekranlar Çağında Okuma Kültürü Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Özlem Yumrukuz, Yeni Medya ve Nihilizm, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ertan Ağaoğlu, Çevrimiçi ve Çevrimdışının Kesişimi: Knight Online Oyuncuları Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Cansu Dursun, Dijital Ebeveynin Dijital Çocukları: İlk Dijital Çocuk Kanalı Pepee TV Üzerinden Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Dönüşümünün Değerlendirilmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Eyüp Al, Sözden Yazıya İletişimin Değişen Yapısı: Matbaa Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Naz Melis Özdil, Modern Hayatta Kalma Uzmanı Ed Stafford’ın Kurtuluş Öyküleri ve Ölüme Terk Edilmek Televizyon Programlarının Postmodern Ekoeleştirel İncelemesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

İslamcı Dergiler Projesi (İDP) Özel Oturumu

 • Ayşe Ayten Bakacak Aidiyet Kategorileri ve Adalet: İktibas Dergisi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Çiğdem Yaramışlı, Türkiye’de Kürt Sorunu ve İslamcılık: İktibas Dergisi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Emrin Çebi, Millet Düşüncesi: Ümmetçi ve Milli İslamcılığın Karşılaştırılması, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hatice Küçükkaya, Abdurrahim Zapsu ve Ehli Sünnet Dergisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hüseyin Aslan, Sebil Dergisinde Laiklik Tartışmaları, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • M. Mustafa Bilgili, İslamcı Dergilerde Doğru Tespit, Yanlış Taşlama: Theodor Herz, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet İlkay Çiftçi, Millî Mücadele Saflarından İstiklal Mahkemelerine: Eşref Edib ve Muhalefet, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

İşletme

 • Hülya Diğer, Melek Terzi, Bahar Önal, Sağlık Yönetimi Bölümü Okuyan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ayşe Oktay, Bahar Görgün, Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Pazarlama ve Çevre Bilinci Düzeylerinin Belirlenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Tuğba Orak, Yeni Yöneticilerde Ast İletişimi Bağlamında İşleri Delege Etme ve Geribildirim Sorunsalı; Yenidoğu Eğitim Kurumları Örnek Olayı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Cihan Önen, Zakir Tekin, Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Muş İl Merkezi Afet Risk Yönetiminde SWOT Analizinin Kullanılması, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Celile Gürbüz, Özlem Çetinkaya Bozkurt, Nil Esra Dal, Üniversitenin Markalaşması: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Markalaşma Sürecinin İncelenmesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Elmas Ercan, Selda Başaran Alagöz, Mağaza Atmosferinin Hedonik Alışveriş Tutumu Üzerine Etkisi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Erdem Açıkgöz, Hatice Şahin, Başlangıcından Bugüne İş Ahlakı Dergisinin Bibliyometrik Analizi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Mehmet Ali Taş, Seher Yastıoğlu, Kültürel Değerlerin Kariyer Uyum Yeteneğine Etkisi: Bir Saha Araştırması, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Abbas Çakır, Çevresel Duyarlılığın Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışına Etkisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Merve Bayraktar, İçsel Pazarlama Uygulamalarının İçsel Markalamaya Etkisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nebahat Tuğçe Gümüş, Kişilik Özelliklerinin Hedonik Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Düzce Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zeynep Kaya, Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Sosyal Problem Çözme Becerisine Etkisi: Düzce Üniversitesi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Evrim Solhan, Hasan Fathy Mimarlığının Modernizm Eleştirisinin Malzeme Üzerinden Değerlendirilmesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zehra Namlı, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Olan Etkileri: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

Mimarlık ve Şehircilik

 • Hasan Taşçı, Toplumsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Kentsel Ayrışma, Kapalı Konut Siteleri veya Sivil Lojmanlar Sorunu, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Yasemin Solmaz, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Karşı Gelişen Kent Hareketlerinin Geleceği, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ejder Ulutaş, Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güven, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ufuk Poyraz Kentsel Dönüşüm Projelerine Gecekondu Sakinlerinin Gözüyle Bakmak: Ankara-Derbent Mahallesi Örneği, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Dicle Özcan, Küreselleşmenin Mekânsal Etkileri Bağlamında Şırnak İli’nin Değişim Analizi, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ahmad Zaki, Khalilia Osmanlı Döneminde Filistin Mimarisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Özlemnur Ataol Akpınar, Sınır İncelemesi: İstinye-İstanbul Örneği, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Saliha Arseven, Antik Side Örneğinde Sosyal Yapının Kent Dokusuna Yansıması, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Tuba Sarı, Sınır(sız)-Yer(siz)-Mekân(sız): İstanbul Kara Surlarının Kentsel Dokudaki Temsil Sorunsalına İlişkin Bir Okuma, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Yasin Bektaş, Mekânsal Ayrışmanın Değişen Niteliği, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Rumeysa Çavuş, Kentin Arterleri: Çalışan Nüfusun Merkezden Tahliyesi Üzerine Düşünmek, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Adem Sakarya, Türkiye’deki Kentsel Kademelenme Üzerine Bir İnceleme, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Berrin Akın, Bir Kentin Kimliği: Ayvalık Zeytinyağı ve Sabun Fabrikaları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ahmet Baş, Mehmet Ali Yüzer, İstanbul’da Planlanan Yeni Yerleşim Alanlarının Ulaşım Yönünden Mekânsal Etkilerinin İncelenmesi: Kayabaşı Yerleşim Alanı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Tuba Sarı, Sürekliliğin ve Değişimin Arakesitinde Mimarlık Yapmak: Şehr-i İstanbul’da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Özgür Yerli, Sertaç Kaya, Tarihe Not Düşülmüş Bir Kent Parkı: Güvenpark, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Selda Gülcan, Ünal Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü: Ankara Atatürk Bulvarı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Tuba Sarı, Yüksek Bina Tasarımında Katı Strüktürlerden Sürdürülebilir Yapılara: İstanbul’da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Benan Dönmez, Deneyselin Zemininde Bir Mimarlığı Okuma Denemesi: Vitruvius Üzerinden Serpentine Galeri Pavyonları Okumaları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Esra Tokat, Çağdaş Türk-İslam Mimarisinde İslam Öncesi Geleneklerin İzleri: Akçakoca Merkez Camii, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Elif Aslı Akyüz, Kentsel Dönüşüm Hukukunun Çok Boyutluluğu İlkesi Bağlamında Süleymaniye Yenileme Projesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Aykut Purde, Suç Başkentinden “Mucize Şehre”: Medellin’de Yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Genel Özellikleri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Aslıhan Öztürk, Nilgün Kuloğlu, Çocuklarda Ev ve Yakın Çevre Algısının İrdelenmesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Deniz Bayrak, Ömer İskender Tuluk, Trabzon Belediye Meclis Zabıtnameleri Üzerinden Şehrin İmarına Yönelik Bir Değerlendirme (1931-1958), VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Mücella Doğan, Akıllı Şehir Kavramı: Kentsel ve Mekânsal Boyutu, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Nuriye Garipağaoğlu, Melike Toprak, Bir Arazi Kullanım Planı Önerisi: Sarısu Çayı Havzası Örneği, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Hüseyin Kılıç Kentsel Rantların Kamuya Kazandırılması, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşegül Baghal, Doç. Dr. Candan Çınar Çıtak, Kentsel Dönüşümde Alanlarında Aktör Ağ Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme: Bağcılar İlçesi Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Neşe Nur Akkaya, Turgut Cansever ve Louis Kahn Mimarilerinin Yapı-Anlam İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşe Nur Canbolat, Nevin Turgut Gültekin, Tarihi Kutsal Mekânların ve Yapıların Miras Değeri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Salih Demirci, Türkiye’nin Kentlerinde Futbol: Aidiyet ve Yerellik, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Pelin Aykutlar, Türkiye’de Açılmış Kent Mobilyası Tasarım Yarışmaları ve Değerlendirilme Süreçlerinin Analizi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ayşe Tuba Keskil, Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Zamansal ve Mekansal Değişim: Bursa Şehri Emirsultan Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Gülay Kurt, Kapalı Çarşı Anıt Eser Yönetim Kriterleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Kamile Manav, Mesken Türleri ve Bu Meskenleri Yaşanır Kılan (Hayat Veren) Mimarlık Kavramlarının Farklı Disiplinlere Göre Niteliksel Bir Değerlendirmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Kübra Uslu, Ahmed Vefik Paşa ve Bursa’nın Modernleşmesi Üzerine Bir İnceleme, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Evrim Solhan, Hasan Fathy Mimarlığının Modernizm Eleştirisinin Malzeme Üzerinden Değerlendirilmesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zehra Namlı, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Olan Etkileri: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ali Eren Demir, Kentsel Kimliğin Bir Yansıması Olarak Meydan: Palavra Meydanı Örneği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Betül Alan, Çocuk Dostu Kent Uygulamaları: Londra ve Bursa Kentlerinin Karşılaştırılması, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Meryem Büşra Aygün, Kentsel Çevrede Rengin Kent İmgesini Güçlendirici Rolü, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Psikoloji

 • Y. Sinan Zavalsız, Türkiye’de Hristiyan Olan Müslümanlar: Psikososyolojik Bir Araştırma (1990–2010), I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatma Betül Battal, Gündelik Hayatta Narsisizmin Toplumsal Görünümleri, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Osman Hatun, Ebeveyni Boşanmış Ergenlerin Aile İşlevlerinin İncelenmesi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Özlem Şener, Psikodramanın Sosyal Kaygısı Olan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Pozitif Etkisi, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Beyza Okumuş, DAİŞ’in Süreli Yayınlarında Eylemlerini Meşrulaştırma Stratejisi: DABIQ, Kostantiniyye ve Rumiyah Örnekleri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Büşra Nur Topal, Bir Beden Politikası Olarak: Ağrı, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • İbrahim Furkan Güven, Makyavelizm ve Dindarlık İlişkisi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Aysun Akyürek & Mehmet Kaya, Meslek Eğitim Kurslarına Katılan İşsiz Bireylerin Kariyer Streslerinin Ölçülmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Merve Bilgiç, Yalnız ve Lider Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının İncelenmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Muhammed Mustafa Solmaz, Kültürel Bir Din Psikolojisinin İmkânı ve Gerekliliği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayten Kesme, Dini/Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Şükür Değeri ve Bireye Etkileri, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Müberra Öztürk, Dindarlık ve Depresyon Arasındaki İlişki, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nesibe Sucaklı, Toplumsal Sınıfların Psiko-Sosyal Problemlerle Baş Etme Yöntemleri: Üst Gelir Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Edanur Kaya, Özel Gereksinim Gerektiren Çocukların Ailelerinin Psikolojik Süreçleri: Stres, Depresyon, Anksiyete ve Duygu Dışavurumu, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Elif Karataş, Kaygı Bozukluğu Olan Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları ve Etkililiği Üzerine Bir Sistematik Derleme, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Fatma Betül Güneş, Yeni Nesil Bir Kaygı Olarak İklim Anksiyetesi: Bir Metafor Analizi Çalışması, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Melis Hıdır, Devlet Koruması Altında Büyüyen Bireylerin Kurum Bakımı Yaşantılarındaki Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimlerinin İncelenmesi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Muhammet Erkam Gökdemir & Halil Ekşi, Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Sanat

 • Emine Dalıcı, Öteki ile Çarpışma, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatma Şeyma Boydak, Fâtih Devri Cild Sanatı, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Tuba Ruhengiz, Azaklı Sanat Yönüyle Yahya Efendi Kabristanı Mezar Taşları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Sedat Soyalp, Denizli Sarayköy’de Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ayşegül Bekmez, Kayseri Döner Kümbet: Tarihi-Banisi-Türk Sanatındaki Yeri, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Emine Güzel, Osmanlı Döneminde Kullanılan Sarıklı Mezar Taşı Başlıkları, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Şükran Karaş, Çingenelerin Sinemadaki Temsili, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Suna Can Özbulduk, Türkiye Sineması Örgütlenme Tarihi: Sine-Sen Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Aslınur Özcan, Uşşâkîlik’te Etvâr-ı Seb‘a Yazma Geleneği ve Farklı Bir Örnek Olarak Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Kenzü’l-Ârifîn’i, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Sinan Sümeli, Kültürel Ekoloji Olarak Tiyatro, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Emine Şahin, Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Dergiler Işığında Sinema, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Bahar Atmaca, Demir Yavuz Turgul Sineması’nda Melodram Anlatısı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Büşra Kavak, Antik Dönemde Yunan Kadının Günlük ve Sosyal Yaşamdaki Yeri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Esra Sayın, Antik Çağ’ın Grotesk Figürinleri, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Gülçin Karaca, Etkileşimli ve Katılımcı Sanat Bağlamında Sanat ve Ekoloji İlişkisi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Nurhan Beceren, Pisidia ve Kibyratis Bölgesi Kaya Kabartmaları, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Senay Şeyranlı, Süleymaniye Kütüphanesi’nde Bulunan Laleli Koleksiyonuna Ait 00006 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Tezyinatı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Süleyman Kılıçkaya, Kibyra’dan Bir Grup Heykeltıraşlık Eser, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Büşra Ayaz, Abdulkadir Şahiner, Çocukluk Dönemi Sanat Eğitimi Eğilim Haritasının Hazırlanması: Bir Oyun Yazılımı Senaryosu Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Eda Eriş Kızgın, İstanbul Sıbyan Mekteplerinden Bir Örnek: Haseki Sıbyan Mektebi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hatice Engin, Daye Hatun Cami ve XVII. Yüzyılda Nakşibendi Tarikatıyla Bağlantısı, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Talha Turhan, Değerler Eğitimi Bağlamında ‘‘Erdemli Sinema Akademisi Projesi’’ ve Pedagojik Sonuçları, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Bahargül Ataş, 19. Yüzyıl Osmanlı Sanatında Bürokrasi ve Devlet Protokolünün Mimari Bir Temsili: Yıldız Cami, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Emel Başaran Ayvacık Osmanlı Dönemi Mezar Taşı Kitabeleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Melike Temiz, Nâme-i Hümâyûnların Tezyinat Özellikleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki II. Mahmud’a Gönderilen Bazı Nâmelerin İncelenmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Muhlisahon Rustamova, Erken Dönem Orta Asya Mihrapları ve Bezemeleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ülkü Türkoğlu, Tell Halaf Seramik Kültüründe Estetik, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Didem Meriç Karpuz, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesinde Ejder’in Serüveni, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gamze Sönmez, Walter Benjamin’in ve Theodor Adorno’nun Kültürel Üretim ve Estetik Hakkındaki Görüşlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Betül Çorak, Sultan Cihangir Dönemi Gülşen Albümü Faruk Bey İmzalı Sayfa Üzerinden Babür Üslubunun Değerlendirilmesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

Siyaset Bilimi

 • Murat Sezik, Muhafazakâr Siyaset İdeolojisi ve Türkiye’de Muhafazakârlık, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Murat Sezik, Muhafazakâr Siyaset İdeolojisi ve Türkiye’de Muhafazakârlık, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ahmet Vedat Koçal, Türkiye’de Siyasal Değişme Bağlamında Küreselleşme Sürecinde Muhafazakârlığın Dönüşümü, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Abdülsamet Çelikçi, Adem Levent,  İslamcılık ve Kalkınma: Türkiye’de 1990-2000 Yılları Arasında İslamcı Söylemde Kalkınma Vurgusu, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • M. Tahir Kılavuz, Merkezde ve Sömürgelerde Kilise-Devlet İlişkisi: Britanya Hindistanı ve Fransız Afrikası’nda Sömürge Devleti ve Misyonerler, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Çağdaş Zarplı, Kuvvetler Ayrılığı Kavramının Analizi: Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi Uygulamaları ve Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışması, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Tebessüm Yılmaz, Referandum’un Mizahı, Mizahın Referandumu, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Zeliha Dişçi, Jacques Ranciere’de ‘Parça Olmayan Parça’ Kavramı ve Sınıf’ Olmayan Failler, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Yavuz Selim Alkan, Türkiye’nin Laiklik Deneyimini Tanımlamak: “Kontrol-Temelli” mi “Manipülatif” mi?, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ahmet Kılınç, Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ahmet Vedat Koçal, Tarihsel Seyri İçinde Türkiye Muhafazakârlığının Güncel Tartışmaları: Sivil Toplum-Devlet İkileminde İslamcılığın Yol Ayrımına Dair İdrisyen Bir Analiz, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Emine Balcı, Mahmut Esat Bozkurt ve Erken Cumhuriyet Dönemi Hukuk Değişimi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Murat Arpacı, 1930’lar Türkiyesi’nde Devlet, Emek ve Toplumsal Uzlaşmanın Tanzimi: 3008 Sayılı İş Kanunu (1936), III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Erdal Kurğan, İbn Haldûn’da İnsan Doğası ve Akademik Yanılsama: Fıtrat, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Abdül Samet Çelikçi, Türkiye’de 1980 Sonrası Süreçte Sivil Toplumun Seyri: Liberal ve Gramsciyan Perspektiflerin Karşılaştırmalı Analizi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Canan Çilekci, Uygulanan Politikaların Yansıması Olarak Türkiye’de Kadın İş Gücünün Son On Yılı (2004-2013), IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Emrah Akyüz, Alevî Sorununa Partiler Üstü Yaklaşımın Önemi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Samed Kurban, Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği Tartışmaları Ekseninde Türk Tipi Başkanlık Sistemi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ergin Ulusoy, Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Merve Suna Özel, Rus Dış Politikasında Ukrayna Krizi ve Türkiye’ye Etkileri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Gül Çiğdem, Temel Parametreler Çerçevesinde Türkiye’de Milliyetçilik İdeolojisinin Analizi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • İlknur Karanfil, Neoliberalizmden Önce ve Sonra Türkiye’de İslâmcılık, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Adem Akkaya, Sömürgecilikten Yeni Sömürgeciliğe: Küresel Rekabette Sahraaltı Afrika, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Öncel Sencerman, 1994 Soykırımı Öncesi Ruanda’da Frankofon Kimlik İnşası ve Ruanda Dış Politikasına Etkisi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Segâh Tekin, Güney Amerika’da Bir Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel Bütünleşme: UNASUR Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Murat Şimşek, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Taraf Olmayan Devletler ve Devlet Başkanları Üzerindeki Yargı Yetkisi: Sudan Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Okan Açıl, Eski Türk Toplumlarında Özel Hukuka Dair Uygulamalar, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Batuhan Ustabulut, Türkiye’nin Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Barış Can Sever Bir Medya Çerçevelemesi Durumu: Türkiye’de Hükümete Yakınlığı ile Bilinen Bir Medya Kuruluşu’nun Suriyeli Mültecileri İşleyiş Biçimi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Harun Akdemir, Siyasalın Krizi: Agonistik Demokrasi Modelinin Belirsizliği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Orhan Hayal, Murat-Mufit Aliu, Türkiye’de Ulus İnşa Sürecinde Mekan ve Beden Politikaları, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Yasin Küçükkaya, Türkiye’de Doksanlar ve Politik Şiddetin Sürekliliği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Esra Abaoğlu, Ulus Devlet İnşasında Müziğin Rolü: Türkiye ve Mısır Arasındaki Benzerlik ve Farklar, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Hüseyin Arslan, Necmettin Erbakan ve Laiklik, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ozan Yetkin, Kentsel Siyasetin Bir Aktörü Olarak Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Kaan Akman, Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Muhammed Yasir Okumuş, Din ve Yerlilik: Said Halim Paşa’nın Mütekabiliyet Eksenli Meşrutiyet Eleştirisi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ömer Kemal Buhari, Türkiye Demokrasisinde Toplumsal Güveni ve Dayanışmayı Pekiştirmek: Post-Seküler Toplum ve Siyasal Hikmet, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Şeyma Tok, Anlaşmama Konusunda Anlaşmak: Türkiye Ve Abd’nin Suriye İç Savaşı Üzerine Ayrışan Dış Politikaları, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Ramazan Kaymakçı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Siyasal Değer: Şanlıurfa Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • İlgi Kahraman, Güncel Örnekler Bağlamında İslâm Hukukuna Göre Fıtrata Müdahalenin Mahiyeti ve Hükmü, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Melike Gale, Küreselleşmenin Türkiye’de Siyasal İslam’ın Dönüşümündeki Rolü, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Abdulhakim Allahdad, Medine Vesikası ve Türkiye’de Vesikanın Ekseninde Yapılan Tartışmalar, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Yunus Emre Selvi, Parti İçi Demokrasi: Türkiye Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Mustafa Topkara, Kırsalın Dönüşümünde Köy Enstitülerinin Yeri ve Önemi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Kamile Üstün Özden & Melisa Doğan, Neoliberalizm Karşıtı Toplumsal Hareketler: Sarı Yelekliler Hareket, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Oğuzhan Manioğlu, Realite ve İdealizmin Çatışması: Siyaset ve Ahlâk, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Orhan Yıldırım, Post-modern Dönemde Bir Siyaset İmkânı Olarak Radikal Demokrasi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Beyza Ülker, Arap Baharı Protestolarının Körfez’e Yansımaları, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Fatımatü Zehra Çay, İsrail Devleti’nin Kuruluş Sürecinde Milliyetçiliğin Rolü, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • İmam Hissein Alio, Kınalızâde’deki Muhabbet Merkezli Toplum Tasavvuru ile Marksistlerdeki Devletsizliğe Geçiş Süreci, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet Fuat Yıldırım, Teröre Yönelik Dış Desteğin Terörle Mücadele Üzerindeki Etkisi: Tamil Kaplanları Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet Yasin Bozkuş, Ulus İnşa Sürecinde Zorunlu Göçlerin Etkisi: Türkiye ve Pakistan Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Melike Gale, D-8: Geleneksel Türk Dış Politikasından Kopuş ya da Alternatif Arayışı, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Büşra Çelik, Türkiye Solunu Protest Müzik Üzerinden Okumak, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Büşra İnce, Otoriter Rejimlerin Sürekliliğinde Siyasi Liberalleşmenin Rolü: Fas Örneği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Furkan Acerbaş, Ziya Paşa’nın Rüya’sının Siyasi Açılımları, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Güler Sultan Seyfi, Siyasi Parti Finansmanı: Avrupa Konseyi’ne Üye Ülkeler ile Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Hüseyin Üner, Meritokraside Bir Araç Olarak Eğitim ve Fırsat Eşitliği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Sosyal Politikalar

 • İhsan Kutlu, Rasyonel Ritüeller: Modern Dünyadan Rasyonel Ritüel Örnekleri, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Sertaç Kaya, Özgür Yerli, Toplu Konutların Bazı Kentsel Kalite Kriterleri Açısından İrdelenmesi: Düzce, Kalıcı Konutlar Bölgesi Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Muhammet Enes Kayagil, Çalışma Şartlarının Düzenlenmesinde Sendikaların Rolü: Türk Hava Ulaştırma Sektörü Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Murat Kalkan, Sosyal Siyâsetin Müzmin Meselesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği: 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bir Değerlendirme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Kürşad Mahmat, 10 Yılın Hasılası: Filistin’de TİKA Proje ve Faaliyetleri (2005-2015), V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Tuğba Güner, İş Kazalarına Karikatürler Üzerinden Bir Bakış, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Buket Abanoz, Ceza İnfaz Kurumları’nda Özelleştirmenin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Halim Baş, Yerel Yönetimlerin Aileye Yönelik Sosyal Politikaları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Merve Çiloğlu, Kadının Çalışma Sorununun Aileye Etki Alanı: Mahremiyet mi? Mahrumiyet mi?, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • İlknur Karanfil, Türkiye’deki Yeni Ulusal Ruh Sağlığı Sistemi’nde Ailenin Yeri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Elif Akkaş, Fatma Nur Polat, Zuhal Türkmen, Sağlık İhtiyacının Oluşmasında Estetik Odaklı Manipülatif Haberlerin Değerlendirilmesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Muhammet Hamdi Mücevher, Zeynep Demirgil, Ramazan Erdem, Sportif Aktivitelerin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi: SDÜ İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Zehra Hopyar, Göç ve Kamu Politikaları: Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitimi Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Sait Yıldırım, Kadına Yönelik Şiddet ve Ataerkillik, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Mehmet Pehlivan, Sağlık Çalışanlarının Maneviyat ve Manevi Bakım Algısı (Afyonkarahisar Örneği), VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Merve Melike Soysal, Doğu Türkistanlı Kadınların Hak Arayış Mücadelesi: Vicdan Konvoyu, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Kübra Arslan, Uluslararası Göçün Etkisiyle Şekillenen Vatandaşlık Kanunları ve Boyutları, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Melike Merve Soysal & Aras Doğrudil, İranlı Bahailerin Türkiye’ye Entegrasyon Süreci: Ankara ve Kayseri Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mukadder Özkan Bardakcı, Teşhir Toplumunun Yeni Tehlikesi: Tween Fenomeni, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ruken Şengül, Göçmen Çocuk ve Kimlik: Suriyeli Göçmen Çocuklar Özelinde Vatan ve Kimlik Algısının Dönüşümüne Dair Bir Değerlendirme, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.

Sosyoloji

 • Altun Altun, Marksizm ve Ekoloji, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • İslam Can, Türkiye’deki İslami Eğilimli Sivil Toplum Kuruluşlarının Orta Doğu’ya Bakışı: İnsani Yardım Vakfı (İHH) Örneği, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ahmet Ayhan Koyuncu, Özne ve Hakikat Bağlamında Modern ve Postmodern Epistemolojinin Eleştirisi: Vasat’ı Yakalama Üzerine Bir Deneme, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hasan Yeniçırak, Paul Feyerabend ve Thomas Kuhn’da Bilgi Anlayışı, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hüseyin Damak, Kentsel Dönüşüm Projelerine Gecekondu Sakinlerinin Gözüyle Bakmak: Ankara-Derbent Mahallesi Örneği, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hamit Yüksel, Kayseri’de Çingen Olmak, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • İslam Can, Çokkültürlülük Tartışmaları Işığında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin Çokkültürlü Politikalarını Anlamaya Giriş, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Fatma Coşkun, Heybeliada’nın Değişen Gündelik Yaşam Pratikleri Üzerinden Sosyolojik Analizi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Çiğdem Sema Sırma, Görsel Analiz Tekniğinden Yararlanarak Bir Sinema Filmini Okumak: Engelli Bireylere İlişkin Kültürel Tanımlamalar, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hatice Nur Aladağ, Kemalizm ve Bektaşilik İlişkisini Girit Mutfak Kültürü Üzerinden Okumak, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ejder Ulutaş, Pozitivizmin Ulus-devlet İnşasına Etkileri: Türkiye Toplumu Örneği, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Cenk Beyaz, İkinci Meşrutiyet Dönemi Türkiye’sinde İktisadi Modernleşme ve Kalkınma Düşüncesine Parvus Efendi’nin Katkıları, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Çağatay Sarp, Tanzimat Hareketlerinin Osmanlı-Türk Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • İlknur Ekiz, Kalkınma Politikası Olarak Barajlar ve Toplumsal Değişim: Karaman-Ermenek Örneği, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Merve Betül Üçer, Müzikte Anlamın Yeniden Üretimi: Hip-Hop Kültürünün Türkiye’deki Görüntüleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Nesrin Doğan, Karşılaştırmalı Olarak 77 Yıl Sonra Kurna Köy Çalışması, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ali Fidan, Burjuvanın Dönüşümü: Arayışlar, Elitler ve Türkiye Ekonomisi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Murat Arpacı, Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Siyaset, Beden ve Terbiye (1923–1946), II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ufuk Poyraz, Sosyal Refah Devletinin Dönüşümü ve Sosyal Yardımlar, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hamit Yüksel, Çerkes Din Adamı ve Bir Yazar Olarak Kip Selahaddin Efendi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Nimet Balkanlı Keskin, Cumhuriyet Döneminde Milliyetçi Düşüncede Dinî Dönüşümler: Ziya Gökalp ve Erol Güngör Ekseninde Bir Değerlendirme, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Büşra Küçükkayış, Âlimden Akademisyene Bir Dönüşümün Portresi: Mehmed Şerafeddin Yaltkaya, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Sait Gülsoy, Gündelik Yaşamda Yahudi Kimliği İnşası: Kuzguncuk’ta Niteliksel Bir Çalışma, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Betül Ok, Sosyolojik Bir İmgelem Olarak Ağıt, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Fatma Nalbant, Türkiye’de Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Hacer Akülkü, İntihar Eyleminin Türkiye’deki 65 Yaş Üzerindeki Durumu ve Nedenleri Üzerine Sosyolojik Analiz, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Doğan Subaşıoğlu, Andre Gunder Frank: Tarih ve Sistemin “Tek”liği Üzerine Bir Çalışma, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Hasan Kafalı, Yoksullukla Mücadelede Bir Örnek Dinî Kurum Olarak “Kütahya Meydan Aşevi” Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mustafa Derviş Dereli, Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine: Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Vefa Adıgüzel, Din-Siyaset İlişkisinin Sosyolojik Bir Analizi: Şerif Mardin Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Filiz Orhan, Ergenlerin Toplumsallaşmasına Dinin Etkisi: Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Sevgi Kavut, Çocuğun Kişiler Arası İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hatice Oğuz, Duygusal Emek İstihdamının Sosyolojik Özellikleri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Betül Ok, Gündelik Hayatta Caminin Yeri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Bilal Can, Kapitalist Evrede Mekân ve Mekânın Anlamının İncitilmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Bahattin Cizreli, Türkiye’de Çağdaşlaşma Ekseninde Başörtüsü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Yusuf Ekinci, Kimlikten Sınıfa: İslâmî Hareketlerin Dönüşümü ve Anti-kapitalist Müslümanlar, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Hasan Biçim, Emil Durkheim’ın Mücadelesi: Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur?, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Suat Alan, Türk Sosyoloji Tarihinde İstanbul Ekolü, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Cemile Günaşık, Sosyoloji Anabilim Dalında Lisansüstü Görünümler: 1980 Sonrası Dönemden Günümüze Sosyoloji Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Analizi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Merve Reyhan Baygeldi, Ernst Troeltsch Düşüncesinde Din ve Toplum, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Suat Alan, Türk Sosyoloji Tarihinde İlk Fetret Devri (1924-1933 Yılları Arası), V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Necla Yılmaz, Selma Doğanalp, Tuğba Varol, Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Seyhan Özdemir, Ramazan Erdem, Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ahmet Çağrıcı, Gülten Arslan, Ahmet Yaman, Esnaf ve Sanatkârların Bilişim Teknolojileri Kullanma Durumunun Sosyolojik İncelemesi: Mersin Örneği, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Alkan Üstün, At Yarışı Oynayanların Sosyalleşme Deneyimleri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Bahattin Cizreli, İddaa Oyuncularının Sosyalleşme Deneyimleri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Suat Alan, Korkut Tuna’nın Türk Sosyoloji Tarihindeki Yeri, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Sefa Altay, Pozitivizm-Anti-Pozitivizm Dikotomisini Aşmak: Eleştirel Realizm, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Emrin Çebi, Millet Kavramı Üzerinden 1960 Sonrası İslamcılığın, Milliyetçilik ve Muhafazakârlıkla Olan Ayrışmasını Okumak, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Özge Gülver, Kabuğuna Çekilmiş Birey: Modern Toplumda “Kalabalık Yalnızlaşma” ve Bunun Sosyal Yansımaları, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Zeynep Kayseri, Riaz Hassan’ın Müslüman Zihinler Adlı Eseri ile Clifford Geertz’in İki Kültürde İslam Adlı Eserindeki Evrensel İslam Ulusal Müslümanlık Temalarının Karşılaştırılması, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Hilal Uludağ, Kolektif Müslüman Kadın Kimliğinin Yapıbozumu: Reçel Blog Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Ali Tanrıverdi, Alevi Ocaklarında Dedelerin Anlatımıyla Hızır İnancı: Adıyaman Örneği, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Fatma Dilara Karahan, Tüketim Toplumunda Alışverişin Cinsiyeti, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Hatice Gökce, Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İntihar Olgusu Üzerine Etkilerini, Türkiye’nin 2015 Yılı İntihar Verileri Ölçeğinde İncelenmesi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Mustafa Kaya, Medyanın Toplumsal ve Dinî Pratiklere Etkisi: Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Örneği, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Şehide Mutlu, Erol Güngör’de Modernleşme ve Sekülerleşme İlişkisi, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Zeynep Aktaş, Modernden Geleneksele “Güzel Ölme” Kavramlarına Alternatif Bir Yaklaşım: Huzur İçinde Ölme, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Zhanar Nakipbayeva, Modern Dünyadaki Uluslararası Kadın Evlilik Göçü: Sebep-Sonuç İlişkili Analiz, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Aizat İbraeva, Kırgızistan’da Feminizm Hareketi, Feminist Aktivizm Biçimleri ve Sosyal., VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Aybuke Cesur, Makyavelizm ve Dindarlık İlişkisi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Şebnem Korkmaz, Almanya’dan Türkiye’ye Geri Göçün Değişen Karakteri, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Fatma Çekiç, Çocuk Gelin Olgusunun Sebep ve Sonuçlarının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi: Aksaray İli Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Mehmet Hanifi Yanar, Her-günkülük, Sıradanlık ve Özgürlük: Kent Hayatı ya da Gündelik Hayatın Sosyolojisi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Mehmet Fatih Aslan, Osmanlı’da Sosyolojinin Tezahürü ve Ekolleşme Sürecinin Serencamı, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Sinem Kaya, Türkiye’de Akademik Bilgi Üretimi: İLEM Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hatice Ersoy Çelik, Sosyolojik Perspektiften 15 Temmuz Darbe Girişimi, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Emine Hilal Palta, Toplumsal Değişmenin Karizmatik Ajanları Peygamberler, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Bahattin Cizreli, Murat Öztürk, Türkiye’de Din Sosyolojisi Bilim Haritası, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hülya Diğer, Engellilere Yönelik Algının Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması: Fırat Üniversitesi Örneği, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Akife Alan, Mezunlarının Gözünden “İmam Hatipli Olmak“, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ali Kamış, Marks’ın Anladığı Din (Yöntem), IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Aybüke Cesur, Fırsat Eşitliği Temelinde Taşımalı Eğitim Uygulaması: Kızılırmak İlçesi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Bahar Akpınar & Nur Özdemir, Yaşlı Bireylerde Serbest Zaman Kuramı Bağlamında Dini Algılama ve Yaşama, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Bahattin Cizreli, Türkiye Sosyalist Solunda Ölüm Fikriyle Mücadele: Kaldıraç Dergisi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Esen Kaygusuz Merkez- Çevre Ayrımından Taşanlar: Osmanlı- Türk Modernleşmesi Sürecinde Türk Müziği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Fatma Nur Şengül, Tüketim Toplumunda Gençler ve Hedonizm, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gizem Ayşe Arıkan, Tüketimin Yeni Çırakları Youtuber Anneler, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gülşen Öğüt, Ev Kadınlarının Penceresinden Bir Bakış: Dışarı Kadını, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet Gündüz, Meksika Tarih Ders Kitaplarında Türkler ve Türk Tarihi Anlatısı, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet Rauf Nacak, Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Devlet Ana ve Osmancık Romanlarında Şeyh Edebali ile Osman Gazi İlişkisinin İncelenmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mustafa Kaya, Sosyal Sermaye Aktarımında Kitle Bilinci: Uluslararası Öğrenci Örneği Üzerinden Sosyolojik Bir Analiz, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Naciye Bakırtaş, Hafıza ve Dil: Konya’da Konut İsimleri Üzerine Bir Değerlendirme, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nurbol Baibakhov & Zhaudir Sultanbekova, Gelenekler ve Dönüşüm Bağlamında Gençliğin Aile Değerleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Tuğba Batmaz, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Evcil Hayvan Besleme Davranışı Olarak Pitbull Tercihi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Yunus Polat, Sosyal Çevre Olarak Sırât-ı Mustakîm/Sebîlürreşâd ve Türk Yurdu Dergilerinde Cemâleddin Efgânî Etkisi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Zeynep Dilekli, Seyyid Ebu’l Â’lâ Mevdudi ve Cemaat-i İslami, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Betül Biçer, Minyeli Abdullah Serisinde Dindar Tipolojinin Sosyolojik Bir Çözümlemesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gülşen Çankal, Kabir Ziyaretinden Profil Ziyaretine Sosyal Medya Mezarlıkları, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hanife Kalkan, Madunluğun Yeniden Üretimi: Gündelik Ev İşçisi Kadınlar Üzerine Bir Nitel Araştırma, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mehmet Fatih Aslan, Geleneksel “Tecdit”ten Modern “Teceddüt”e: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin Modern Toplum Tasavvuru “Teceddüt Toplumu, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Mesut Arslan, Sosyal Medya Aracılığıyla Kimliğin Yeniden İnşası ve Sürdürülmesi: Yerel Bir Kimlik Olarak Trabzonluluk Örneği, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nurdan Demir, Kadının Boşanma Sonrası Nafakasının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Sergül Topaktaş, Dijitalleşmeye Yüklenen Anlamlar: Kuşaklar Arası Bir Kıyaslama, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Sürgül Yolaçan, Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Yapısı ve Baskı Mekanizması: Vegan Hareketi, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayşe Büşra Tüzgen Elhan, Avrupa’da İslam’a Bakış ve İslamofobi, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Betül Tozlu & Gamze Yalçın & Ceyda Arol, Fantastik Dünyadan Küresel İllete: Dijital Mekanlarda K-Pop Çatışması, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Fatma Eroğlu Genç, “Güle Oynaya Camiye Gel” Projesinin Çocuk-Mabed-Mahalle İlişkisine Kent Sosyolojisi Bağlamında Etkileri, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Filiz Özdin Aygün, Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışan Türk Cumhuriyetleri Kökenli Göçmen Kadınlar, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • İzzet Yılmaz, Çocuk Damatlar ve Töre, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Nazan Yılmaz, Çocuk Evleri Sitesinde Çalışan Bakıcı Anneler ve Ev Sorumlularının Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Giresun Örneği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Nesibe Demir, Müslüman Kadınların Faaliyetlerinde Duyguların Rolü: Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (Hikde), XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Nesibe Şahin, 1970’lerde Vakıf Kuran Müslüman Kadınların Motivasyonlarının Analizi: Çokkatmanlı Bir Yaklaşım, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Seher Titiz, Üniversite Gençliğinin Yemek Tüketimleri Üzerine Bir İnceleme: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Tarih

 • Shota Bekadze, 1595 Tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” Tahrir Defterine Göre Azğur Nahiyes, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Kaan Üçsu, İmparatorluğun Başkentinde Değişimin Sembolü Olarak Kule, Cephe ve Meydan Saatleri, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ahmet İğdi, Hz. Ömer Döneminde Yapılan Bazı İdari Faaliyetlerin İslam Tarih Yazıcılığına Etkisi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Gülsün Acar, Avrupa Merkezciliğini Aşma Noktasında; Avrupa Merkezciliğinin Eski Çağ Tarihi Üzerinden İnşasına Bir Bakış, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Shota Bekadze, 16. Yüzyılda Ahıska Sancağı Altunkale Nahiyesinde Sosyal ve Ekonomik Hayat, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ayşe Hümeyra Ataman, İstanbul’da 93 Muhacirleri ve Basiretçi Ali Efendi’nin Şehir Mektupları, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Muhsin Önal, Bursa’da Amerikan Misyonu: Amerikan Board Kayıtlarına Göre Protestan Misyonerlerin Bursa ve Çevresindeki Faaliyetleri (1833-1883), II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Pınar Gürhan, Bursa Hanlar Bölgesinde Yer Alan Hanlar Üzerine Bir İnceleme, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Hazal Duran, Bir Ermeni Aydının Gözünden II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Meclisi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Zeynep Güngördü, Osmanlı Devleti’nde Bir Saray Eğitim Müessesesi Olarak Huzur-ı Hümâyûn Dersleri, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Zeynep Kaya, Resmî Tedvin Döneminin İlk Tarihçisi Olarak İbn Şihab ez-Zührî ve Tarihçilik Anlayışı, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • İlknur Ekiz, Sanayi Ötesi Toplumlarda Çalışmanın Metalaşması, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mesut Can, Orta Asya Kent Topoğrafyasına Dair Genel Kabuller Üzerine Bir Değerlendirme, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mustafa Altuğ, Yayla Lamiî Çelebi ve Onun Maktel-i Âl-i Resûl’u: 16. Yüzyıl Vaizlerinden Molla Arab’ın Maktel Karşıtlığına Yakından Bakmak, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Şenol Gündoğdu, Namık Kemal ve Mehmed Akif’in Batı Algıları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Meryem Karabekmez, 2. Abdülhamid Döneminde Modern Osmanlı Eğitiminin Oluşumu, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Yunus Kırmaci, 16. Yüzyılda Sıra Dışı Bir Eser: Tarih-i Hindi Garbi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Emine Battal, Yeni Dinî Hareketler ve Şiddet, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Mehmet Kalkan, Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri) İstatistiksel Analiz: 1959-2013, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Seda Özmen, Moses Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Gurban Huseynov, Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin İncelenmesi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Esra Keskin, Kuzey Afrika’nın İslâmlaşmasında Bir Dönüm Noktası: “Aşere” Heyeti, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Rıdvan Gür, Ebu Cehil ve İslâm Karşıtı Faaliyetleri, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Seda Şahin Ahmetaj, Osmanlı Döneminde Balkanlar’da Eğitim-Öğretim Müesseseleri 19. Asır İpek Sancağı Örneği, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Esra Bembeyaz, Osmanlı Devleti’nde Tev’em Maaşı, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Duran Ceylan, Osmanlıda Sosyal Kontrol Kavramının Uygulanabilirliği Konusuna Eleştirel Bir Bakış, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Fehminaz Çabuk, 19. Yüzyılda Hudut Boylarında Yaşayan Göçebe Kürt Aşiretlerin Osmanlı-İran İlişkilerine Etkisi: Caf Aşireti Örneği (1850-1894), VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Halil İbrahim Hançabay, İslâm Tarihinde Vezirlik Müessesesinin Ortaya Çıkışı ve Mâhiyeti, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Hilal Menküç, Neşriyât-ı Mefsedetkârâne: II. Abdülhamid Döneminde Yasaklanan Mısır Gazeteleri, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Celal Öney, Osmanlı Filistini’nde Kız Çocuklarının Eğitiminde Protestan Misyonların Rolü’ne bir Bakış (1820-1860), VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Atilla Polat, Osmanlı Matematikçilerinden Vidinli Hüseyin Tevfik’in (1832-1901) Hayatı ve Eserleri Üzerine Yapılmış Çalışmalarla İlgili Bazı Değerlendirmeler, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Beyza Topuz, Osmanli İstanbul Mahallelerinde Sosyal Kontrol, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Esra Sınjar, Doğu Medeniyetinin Batı Medeniyetini Şekillendirmesine Dair Endülüs Üzerinden Bir Deneme, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Fatma Çelik, Trablusgarp Savaşı, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Merve Derya, Ali Emre Yerdoğan, Çanakkale Cephesi’nde Şehit Olan Manisalılar Üzerine Bir Değerlendirme, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Meryem Yetkin, Osmanlı Mahkumlarını Fotoğraflanması ve Suçlu Kimliğinin Toplumsal İnşa Süreci, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Oğuz Satır, Bizans’ın Gözünden Malazgirt, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Asya Karagül, Osmanlı Ordusunda Avrupalı Danışmanlar: Fransız Ekolü (1789-1807), VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Hatice Göktaş, Sühreverdî’nin Heyâkilü’n-Nûr Adlı Risalesi Üzerine Yazılan İki Şerhin Karşılaştırılması, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Rıdvan Kızılkaya, Halkevlerinin Malatya’nın Kültürel Yapısına Katkısı, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Emre Karakaya, Bir Jön Türk Aydını Mizancı Murad Bey’in Siyasi Fikirlerinin İncelenmesi Mizan Gazetesi ve İttihat Terakki’nin Fikirsel Altyapısı, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Pelin Helvacı, II. Meşrutiyet’in Yurtdışındaki İzleri: New York Merkezli Amerikan Basınına Karşılaştırmalı Bir Bakış, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Zeynep Polat, Satoğlu On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Sosyal Tarih Araştırmaları için İstintaknameler ve Mikro Tarih, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Abdullah Tok, Ezber Bozan Bir Tarihçi: Mehmet Genç ve “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi” Eseri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Elif Günal, “Muaddel Latin Hûruffiyle Elifbâ-yı Türkî Projesi” Adlı Eserin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Elif Merve Koç, Osmanlı Medeniyeti: Bozkır Kültüründen İslam Medeniyetine, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Esma Koç, Edward Said’in Şarkiyatçılık Anlayışı Bağlamında Doğu ve Batı Kavramlarının Üretimi: Doğu Miti, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Fatma Kurt, Osmanlı Modernleşmesinde İki İsim: Münif Paşa ve Büchner’in Osmanlı Bilim Mefkûresine Etkileri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Feyza Mücahitoğlu, Tarihin Arka Merdiveni Hatıratlar: Ali Fuat Türkgeldi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nasiba Mirzayeva, Rus Tarihçilerin Kıpçakların Etnogenezi Hakkındaki Görüşleri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Oğuzhan Konuk, Tanzimat Sonrası Tahta Çıkmak: Cülûs ve Kılıç Kuşanma Törenleri (1839-1918), IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Büşra Yıldırım, Sadâret Mektubî Kalemi Mühimme Odası, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • İmam Bal, Emevî Devleti Halifelerinin Dinî ve Tabiî İlimlere Olan Yaklaşımı Üzerine Genel Bir Bakış, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Kübra Karaköz, Eski Mezopotamya İnancında Metamorfoz Arketipi ve Tanrısal Dönüşümler, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Nurcan Gül Arslan, Sultan Melikü’z-Zâhir Berkuk Döneminde Sır Kâtipliği Görev, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Samet Sazak, Mehmet Namık Paşa’nın Londra Sefâreti ve Sefâretnâmesi (1832-1833) , X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Şeyma Deniz, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde Önemli Bir İlim Adamı: Molla Yegân, X. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Atilla Özer, Tarihin Muharrik İlkesi Olarak ‘İhtilâf’ Kavramı, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 • Seriyye Akan, Sadık Rıfat Paşa’nın İktisadi Düşüncelerinde Süreklilik ve Değişim, XI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.

Uluslararası İlişkiler

 • Ahmet Vedat Koçal, Kuzey Irak’la Sınır Ticaretinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Segâh Tekin, Modern Bir Milliyetçilik Projesi Olarak Geleceğin Avrupa Devletinin İnşası, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Ercan Umul, Dünyada Değişen Muhafazakârlık Anlayışı Bağlamında Türk Siyasal Hayatında “Muhafazakâr Demokrasi” Söylemi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Altun Altun, Değişen Orta Doğu’nun Yeni Güvenlik Algılamasında Silahlanma ve Savunma Harcamaları, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Burçin Özkanat, Avrupa Birliği’nin Azınlık Haklarına Yaklaşımı: Romanya’daki Türk-Müslümanlar Örneği, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • Cansu Akbaş Demirel, Türkiye’ye Göç Eden Suriyelilere İlişkin Haberler ve Kamuoyuna Olası Etkileri, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2013.
 • S. Gizem Alpakgir Cevheri, Mültecilik Kavramının ve Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmede Yer Alan Hakların Koşullu Misafirperverlik Üzerinden Değerlendirilmesi, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Keisuke Wakizaka, Orta Asya’da Devlet İnşası ve Devlet-Diaspora İlişkileri: Kazaklar ve Özbekler Örneği, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Neslihan Kuran, Abdalqader Steih, 1916 Arap İsyanı’nın Arap Milliyetçi Cemiyetleriyle İlişkisi ve Filistinlilerin Cemiyet ve İsyan Bağlantısı, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2014.
 • Ercüment Hazır, Oktay Caferoğlu, Devletlerin Ulusal Hava Sahalarında Yabancı Uçakları Denetlemesi: Türk Jetinin Suriye Tarafından Düşürülmesinin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Yüksel Kamacı, Yeşil Hareket’in İran Siyasetinde Yükseliş ve Düşüş Süreci, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Ramazan Karaçoban, 1 Mart Tezkeresinden Bugüne Türkiye’nin Kuzey Irak Politikaları, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015.
 • Segâh Tekin, Evrensel İnsan Hakları Bağlamında Türkiye’nin İltica Hakkı Uygulaması, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Mesut Koçak, Organik Gıdaya Ulaşım Sorunu Kapsamında Çokuluslu Şirketlerin Rolü: Depoya Değil Toprağa!, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Ayşegül Uğuz, Liberalizmde Güvenlik Kavramı ve Uluslararası Güvenliğe Getirilen Çözümler, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Oktay Caferoğlu, XXI. Yüzyıl Güvenlik Ortamında NATO İstihbarat Sisteminde Yaşanan Değişim, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Oktay Caferoğlu, Küresel Ekonomik Sistem ve ABD’nin Orta Doğu Politikası: 1991 ve 2003 Irak Müdahalesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Hacer Solak, Rusya’nın Suriye Müdahalesinin Uluslararası Hukukta “Kuvvet Kullanımı” ve “Müşterek Meşru Müdafaa” Prensipleri Açısından Analizi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Mevlüt Akçapa, Suudi Arabistan’ın Savunma Harcamaları ve Silahlanma Faaliyetleri, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2016.
 • Serhat Akbal, Sivil İtaatsizlik Düşüncesi Bağlamında Filistin İntifada Hareketi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Rukiye Ekinci, Büşra Kepenek, Avrupa’nın Yeni Ötekisi: Müslüman Kadın Olmak, VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2017.
 • Doğan Subaşıoğlu, Dünya Sistemleri Analizi Çerçevesinde Göç Olgusuna Tekrar Bakmak, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Gaffar Türkoğlu, Yeni Savaş Konsepti Olarak: Hibrit Savaşlar, VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • Tunahan Hazır, Şii Hilali Bağlamında Suriye İç Savaşı ve İran, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Zehra Aydın, Uluslararası Hukukta Bosna Savaşı: Uluslararası Toplumun Etkiler, VIII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • Ahmet Müdderisoğlu, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin Batı Bloku’na Yakınlaşma Süreci, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayşe Şener, Yeni İpek Yolu Projesi Kapsamında Çin’in Orta Asya Politikası, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Fatih Yoncalık, İran-ABD İlişkileri Bağlamında İran’ın Nükleer Programının Değerlendirilmesi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Gizem Bolat, Toplumsal Güvenlik ve Güvenlikleştirme: Almanya’daki Alternative Für Deutschland (AfD) Partisi Örneği, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Ayşenur Aydın & Gözde Mortepe, Modern İpek Yolunun Çin ve Türkiye’ye Etkileri, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Hamza Yurteri, Amerikan Grand Stratejisi’ndeki Dönüşümün Orta Doğu’ya Yansımalar, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Serkan Dere, 11 Eylül Sonrası Vasat ’tan Radikalizm’e: İslami Silahlı Mücadele, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Yunus Emre Selvi Siber Güvenlik Bağlamında Stuxnet Saldırısi, IX. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2021.