4-6 Aralık 2024

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Hakkında

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir kongredir.

TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine imkan sağlayan TLÇK, nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve şehre konuk olan TLÇK, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılara, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır. Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler İLEM tarafından yayınlanmaktadır.

İlk defa 2007 yılında Genç Akademisyenler Buluşması ismi ile yola çıkan ve disiplinlerarasılık/disiplinlerötesilik temasıyla beş yıl boyunca faaliyet gösteren çalışma, 2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi olarak adlandırılmıştır. Yılda bir kez düzenlenen TLÇK, sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde, TÜBİTAK gibi çeşitli kurum/kuruluşların ve yerel yönetimlerin destek ve ortak çabası ile düzenlenmektedir.

ÖNCEKİ KONGRELER

2012 yılında Konya ile yolculuğuna başlayan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, yolculuğuna sırasıyla Konya, Bursa, Sakarya, Kütahya, Isparta, Muş, Burdur, Malatya, Kocaeli, Konya, Mardin ve Yalova olmak üzere her yıl Anadolu’nun farklı bir ilinde devam etmiştir.

KONULAR

Her yıl sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına dair başlıkların yer aldığı kongrede, bu yıl 16 ana başlığın içerisinde 94 alt başlık yer almaktadır. Alan ve başlıklar her sene bilim kurulu tarafından güncellenmektedir.

YAYINLAR

Her yıl Kongre’de sunulan bildiriler, alanlarına göre ciltler halinde kitaplaştırılmaktadır. 2012 yılından itibaren kongrede sunulan bildiriler arasından 615 tanesi 31 cilt olarak yayınlanmıştır.

Konular

Edebiyat

Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi
Eski Türk Edebiyatı
Dilbilim
Karşılaştırmalı Edebiyat
Modern Edebiyat

Felsefe

Ahlak Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Çağdaş Felsefe
Din Felsefesi
Felsefe Tarihi
İslam Felsefesi
Mantık
Metafizik ve Ontoloji
Siyaset Felsefesi
Transhümanizm

İktisat

İktisat Tarihi ve Düşüncesi
İktisat Teorisi ve Politikaları
İslam Ekonomisi ve Finansı
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası Ekonomi Politik

İletişim

İletişim Bilimleri
Medya ve Siyaset
Medya ve Toplum
Yeni Medya

Mimarlık ve Şehircilik

Kentsel Siyaset, Kent ve Çevre Yönetimi
Mimari Tasarım ve Felsefesi
Mimarlık Tarihi
Şehir Teorisi ve Kentsel Yaşam
Şehircilik ve Planlama Teorileri
Türkiye’de Mekânsal Politikalar

Sanat

İslam Sanatları
Sanat Tarihi ve Felsefesi
Sinema
Tiyatro
Diğer Sanatlar

Sosyal Politikalar

Sosyal Politikalar ve Göçmenler
Sosyal Politikalar ve İstihdam
Sosyal Politikalar, Sivil Toplum ve Sendikacılık
Sosyal Politikalar ve Siyaset
Sosyal Politikalar, Aile ve Kadın
Sosyal Politikalar, Din ve İdeoloji
Sosyal Politikalar, Gençlik ve Yaşlılık
Sosyal Politikalar, Sağlık ve Eğitim
Sosyal Politikalar ve Bağımlılık
Sosyal Politikalar ve Yoksulluk

Tarih

Avrupa Tarihi
Dünya Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Tarih Yazıcılığı ve Tarih Felsefesi

Eğitim

Din ve Değerler Eğitimi
Eğitim Düşüncesi ve Tarihi
Eğitim Yönetimi ve Politikası
Pedagoji

Hukuk

Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi
Hukuk Tarihi
Hukuki Çoğulculuk
Kamu Hukuku
Özel Hukuk

İlahiyat

Arap Dili ve Belagatı
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Hadis
İslam Hukuku
Kelam
Kıraat
Tasavvuf
Tefsir

İşletme

Eleştirel Yönetim Çalışmaları
Finans Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Ahlakı
İşletmecilik Tarihi
Muhasebe ve Finansman
Örgütsel Davranışta Güncel Meseleler
Stratejik Yönetim ve Yönetim Organizasyon

Psikoloji

Sosyal Psikoloji
Bilişsel Psikoloji
Klinik Psikoloji
Örgütsel Psikoloji
Gelişimsel Psikoloji
Adli Psikoloji
Eğitim Psikolojisi
Eleştirel Psikoloji
Psikoloji Tarihi
Din Psikolojisi

Siyaset Bilimi

Sivil Toplum ve Devlet
Siyaset Düşüncesi ve Siyasal İdeolojiler
Türkiye’de Siyasal Düşünceler
Türkiye’de Siyasal Hayat

Sosyoloji

Sosyal Teori
Toplumsal Yapı ve Değişme
Türkiye’de Dini Gruplar
Türkiye’de Sosyoloji
Yeni Toplumsal Hareketler

Uluslararası İlişkiler

Ortadoğu Siyaseti
Türk Dış Politikası
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Çalışmaları

Önemli Tarihler

20 Ağustos 2024
Başvuru için Son Özet Gönderim Tarihi
13 Eylül 2024
Kabul Edilen Özetlerin İlanı
7 Ekim 2024
Kongre Programının İlanı
4-6 Aralık 2024
Kongre Düzenlenme Tarihi
30 Aralık 2024
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi
1 Temmuz 2025
Seçilmiş Tebliğlerin Yayınlanması

Sıkça Sorulan Sorular

Kongreye kimler katılabilir?

Kongreye yüksek lisans, doktora öğrencileri veya yüksek lisans ve doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış (öğretim üyesi unvanına sahip olmayan) herkes başvuru yapabilir.

Kongreye birden fazla bildiri ile katılmak mümkün mü?

Evet, ilan edilen konulara uygun olmak koşuluyla birden fazla bildiriyle kongreye katılmak mümkündür. Fakat bir yazar kongrede en fazla iki bildiri sunabilir.

Yüksek lisans yapmayan ancak lisans mezunu olanlar bildiri gönderebilir mi?

Evet, akademik ölçütlere uygun bir tebliğ, hakem onayı ile kabul edilebilir.

Dr. Öğr. Üyesi, Doç.Dr., Prof.Dr. gibi ünvanlara sahip olanlar kongreye başvurabilirler mi?

Hayır. Ancak iki yazarlı bildirilerde ilk yazarın öğrenci olması koşuluyla ikinci yazar olarak dahil olabilirler.

Lisans öğrencileri tebliğ gönderebilirler mi?

Hayır gönderemezler. Ancak dinleyici olarak katılabilirler.

Kongreye Bildiri Göndermek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Kaynakça hariç tutularak 1000-1200 kelime aralığında, 5 anahtar kelime belirlenerek ve kaynakça gösterilerek hazırlanan özet metin TLÇK Kongre sistemi üzerinden gönderilir. (Kaynakçanın 100-400 kelime aralığında hazırlanması gereklidir.)

Sunulacak tebliğler hangi ölçütlerde olacak? (Şekil özellikleri vs.)

Sitenin ilgili kısmında yazım ve sunum kuralları için dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir. Belirtilmeyen diğer hususlar akademik bir metnin taşıması gereken şartlardır. Bu noktada metin ile ilgili destek, akademisyenlerden veya akademik yazım noktasında bilgili kişilerden edinilebilir.

Kongrede Sunulan Bildiriler Yayınlanacak mı?

Özet metni kabul edilen ve kongrede sunulan çalışmaların tam metinleri Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayınlanmak üzere, kongre sonrasında başvuru sahipleri tarafından kongre sistemine yüklenir. Hakem değerlendirmesinden geçirilen ve uygun görülen çalışmalar, Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayınlanır.

Dinleyici olarak katılmak mümkün mü?

Ulaşım, konaklama vb. durumları kendi imkanlarıyla karşılayan herkes akademik bir eğitim almış olsun veya olmasın dinleyici olarak katılabilir. Kongrenin, dinleyicilere bu noktada bir desteği yoktur.

Çalışma alanım ilan edilen konuların dışında kalmış. Bunun sebebi nedir?

Kongremiz sosyal bilimler ağırlıklıdır ancak sosyal bilimler içerisindeki kimi bölümlerden gelen bildiriler terim ağırlıklı ve teknik olabilmektedir. Bu sebeple teknik kısmı ağırlıklı olmayan ve sosyal bilimlerin geneline hitap edebilen konulara yer verilmiştir.

Kongreye katılım ücretli midir ve katılımcılara ne tür imkanlar sağlanmaktadır?

Kongreye katılım ücretsizdir. Kongre boyunca katılımcıların konaklama ve yemekleri tarafımızdan karşılanmaktadır. Ulaşım katılımcıların kendilerine aittir ve herhangi bir destek sunulmaz.

Kongreye yabancı dillerde tebliğ göndermek mümkün müdür?

Kongreye kabul edilen bildiriler ve tebliğ sunumları sadece Türkçe olmak koşulu ile kabul edilmektedir.

Bir Bildiride En Fazla Kaç Yazar Olabilir?

Bildirideki yazar sayısı en fazla 3 yazar ile sınırlıdır. Ancak bildirinin kabul edilmesi durumunda kongre kapsamında sunulacak haklardan sadece birinci yazar yararlanabilecektir. Bildiri sunumunu birinci yazarın gerçekleştirmesi beklenir.

Düzenleyen Kurumlar

İletişim