V. GAB Haber

Bilgi ve Toplum

17 – 19 Haziran 2011

İLAM (İlmi Araştırmalar Merkezi), İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İSAGEM (İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi), İSAR (İstanbul Araştırmalar ve Eğitim Vakfı), İSM (İlimler ve Sanatlar Merkezi) ve Kadim Akademi’nin “Bilgi ve Toplum” konusu çerçevesinde ortaklaşa düzenleyeceği V. Genç Akademisyenler Buluşması 17–19 Haziran 2011 tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin evsahipliğinde Mardin’de gerçekleştirildi.

Günümüz bilim dünyasında bilginin toplumla ilişkisi çeşitli tartışmalara konu olmaktadır. Günümüzde bilimsel bilgi değişik toplumsal sorunlara çözümler üretmekte yetersiz kalmakta ve hatta zaman zaman sorunun bir kaynağı olarak görülmektedir. Zira günümüz bilim dünyası ağırlıklı olarak Batı merkezli bir bakışla şekillenmektedir. Bu sebeple Batı-dışı dünyanın sorunlarına çözüm üretmede yetersizlikler ortaya çıkabilmektedir. Bilimsel bilginin evrenselliği, farklı bilgi türleri ile olan ilişkisi, bilginin teknikle girdiği ilişki, bilimin tahrip edici etkisi ve evrenin düzeninin sarsılmasından kaynaklanan yeni sorunlar karşısında çaresizliği güncel anlamda bilgiyle ilgili önemli sorunları teşkil etmektedir. Bilgi ve Toplum ana teması çerçevesinde gerçekleştirilecek V. Genç Akademisyenler Buluşması’nda konunun değişik disiplinlerden farklı bakış açıları çerçevesinde tartışılması hedeflenmektedir. Bu çerçevde buluşmada tartışılması düşünülen konulardan bazıları şunlardır:

Bilgi üretim şekilleri
Bilgi-varlık ilişkisi
Bilgi üretiminde yöntem sorunsalı
Bilgi ve iktidar
Alternatif bilgi kaynakları
Gelenek ve modern arasında bilgi
Bilgi ve sanat
Bilgi felsefesi
Bilgi teknolojileri
Bilim, din ve toplum ilişkisi
Bilgi ve ahlak ilişkisi
Bilgi üretim aracı olarak medya ve etkileri
Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü: Arşiv
Bilgi ve belge yönetimi
Toplumsal hafıza ve gelenek
İktisat ve toplum
Siyaset ve toplum
Hukuk ve toplum
Fıkıh ve toplum
Modern ve post-modern düşünce’de bilgi ve toplum
Bilgi ya da kriz çağı